Porabka Krakowska

Drogi na pierwszym miejscu

Ponad 49 mln zł wyda w tym roku Powiat Bielski ze swego budżetu na inwestycje drogowe. Łącznie na wszystkie zadania drogowe w kończącej się kadencji przeznaczono ponad 150 mln zł.
Jak podkreśla starosta bielski Andrzej Płonka, poprawa stanu dróg była najczęściej poruszanym tematem przez mieszkańców przy okazji różnego rodzaju spotkań. – Infrastruktura drogowa to jeden z najważniejszych czynników rozwoju regionu, toteż jej modernizacja była dla Powiatu Bielskiego sprawą priorytetową. Po dwóch dekadach inwestycji, intensywnych zwłaszcza w ostatnich czterech latach, stan dróg powiatowych i ich bezpieczeństwa znacznie się poprawił – mówi starosta.
W okresie od 2014 do 2017 r. na drogach powiatowych zmodernizowano odcinki o łącznej długości prawie 40 km, co pochłonęło ponad 76 mln zł. Szczególny nacisk położono zwłaszcza w tych rejonach, gdzie stan dróg był najgorszy, a ruch najbardziej intensywny. Spośród 36 głównych zadań, jakie w tym czasie zostały zrealizowane, należy wymienić przebudowę przelotowych dróg w Porąbce i Czańcu, w ciągu drogowym biegnącym przez Buczkowice, Godziszkę i Kalną, drogę w Mazańcowicach, ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Krakowską w Bestwinie, ul. Cieszyńską w ciągu drogowym, przebiegającym przez Jaworze i Jasienicę, a także budowę nowych mostów w Buczkowicach i Międzyrzeczu Górnym.
Prace poza wzmocnieniem samych jezdni objęły przebudowę skrzyżowań, poboczy, budowę rond i chodników, wybudowano zatoki autobusowe i ścieżki rowerowe. Przy okazji zadbano również o uzupełnienie oświetlenia ulicznego, a drogi wyposażono w urządzenia bezpieczeństwa. Poza tymi głównymi zadaniami ekipy drogowe zadbały także o poprawę stanu technicznego nawierzchni drogowych, co kosztowało kolejne ponad 6 mln zł.
Z kolei w tym roku na modernizacje dróg zaplanowano przeszło 49 mln zł. Obejmą one rozbudowę ul. Strumieńskiej w gminie Jasienica oraz przebudowę ulic Czyża i Bronowskiej w gminie Czechowice-Dziedzice, budowę ronda w Bestwinie, II etap przebudowy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach, przebudowę ul. Witosa oraz ul. Przeczniej w Kozach oraz budowę zatok autobusowych w Ligocie i Wilkowicach. Trwają również prace związane z przebudową ul. Fałata w Bystrej i budową chodnika w ciągu ul. Cieszyńskiej w Jasienicy. Starosta Andrzej Płonka pozyskał ponad 4 mln zł dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę dwóch przepustów przy ul. Rolników oraz przebudowę ul. Długiej w Ligocie, a także remont ul. Ludowej w Kaniowie oraz zakończony właśnie remont drogi w Bielowicku.
Starosta dodaje, że w okresie ostatniej kadencji przeznaczono następne ponad 21 mln zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na 42 odcinkach takich dróg o łącznej długości 21,75 km m.in. położono odcinkowe nakładki bitumiczne.

(Łu)

starostaAndrzej Płonka,
starosta bielski:
W mijającej kadencji wykonaliśmy wiele inwestycji drogowych we wszystkich częściach powiatu bielskiego. Było to możliwe dzięki pozyskaniu milionowych kwot dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i unijnych. To pozwoliło zmodernizować więcej dróg. Szczególnie dużo inwestycji drogowych przypadło na ten rok, co również związane było z pozyskaniem dodatkowych funduszy.
Był to okres szczególnie intensywny, ale przy okazji jubileuszowego roku 20-lecia powstania powiatów warto zaznaczyć, że od początku poprawa stanu dróg była naszym priorytetem. Gdy na początku wieku jako powiat przejmowaliśmy drogi, zdecydowana większość z nich była w bardzo złym stanie, dziś najgorsze mamy już za sobą. Najwięcej zmieniło się na lepsze przede wszystkim w poprawie bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg, bowiem przybyło wiele chodników. To nie udałoby się bez współpracy z gminami, które współfinansowały modernizacje naszych dróg. Trzeba jednak pamiętać, że intensywny rozwój gospodarczy w naszym regionie powoduje, że infrastruktura drogowa stale wymaga poprawy.

 

traugutta w czdz

most UZUPELNIENIE