Beskidzka OBOWIAZKOWO
Foto: Mat. UG Kozy

Kozy: Kluczowa kanalizacja

Kilka ważnych zadań zaplanowanych zostało w tegorocznym planie inwestycyjnym gminy Kozy.Kilka ważnych zadań zaplanowanych zostało w tegorocznym planie inwestycyjnym gminy Kozy.
Najbardziej znaczącym zadaniem, którego realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku, będzie budowa ponad 32 km sieci kanalizacyjnej wraz z trzema przepompowniami ścieków. To największa inwestycja w historii gminy, jej szacowany koszt całkowity wynosi ok. 50 mln zł. Przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane do końca czerwca 2022 roku. W kolejnym roku konieczne jest osiągnięcie wymiernego efektu ekologicznego, co oznacza, że z wybudowanej sieci korzystać musi wówczas co najmniej 2924 osób.
Inwestycja podzielona została na cztery zadania. W przeprowadzonym już przetargu na jedno z nich, obejmujące budowę 8,5 km sieci i dwóch przepompowni w rejonie Krzemionek (ulice: Mostowa, Chmielowa, Krzemowa, Sadowa, Św. Walentego, Agrestowa, Bielska, Bratków, Malowana) oferty złożyło siedmiu wykonawców. Najniższa zaoferowana cena wykonania to 8,6 mln zł, zaś najwyższa 20,7 mln zł. Jak informuje Urząd Gminy w Kozach, otwarcia ofert na kolejne zadania przewidziane są w lutym i marcu.Szkola OBOWIAZKOWO
Również w bieżącym roku, w oparciu o opracowaną w Urzędzie Gminy koncepcję, wykonany będzie projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w Kozach Gajach. Prace związane z tą inwestycją już się rozpoczęły, projektanci odwiedzają właścicieli posesji, przez które planowane jest poprowadzenie sieci lub zaprojektowanie przyłącza. Uzyskanie zgody od właścicieli terenu będzie determinować ostateczny przebieg sieci.
W budżecie gminy na rok 2019 na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, projekt dla rejonu Kozy Gaje oraz budowę sieci w Małych Kozach i okolicy ul. Kęckiej zabezpieczono łącznie po stronie wydatków kwotę blisko 17 mln zł.
Na terenie Kóz realizowane będą na przestrzeni roku liczne zadania drogowe, na które przewidziano znaczące środki w wysokości 4,5 mln zł. Na pierwszy plan wysuwa się w tym względzie wykonanie kompleksowej przebudowy górnego odcinka ul. Beskidzkiej o długości ok. 840 m wraz z przebudową mostu zlokalizowanego na tym odcinku. Inwestycja ta zostanie dofinansowana w wysokości 50 procent kosztów kwalifikowanych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Istotną pozycję w wydatkach budżetowych zajmuje także dokończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1. W ub.roku w placówce zamontowana została winda, obiekt zyskał również nową elewację. Etap drugi, na przeprowadzenie którego wyasygnowany zostanie prawie 1 mln zł, obejmie modernizację kotłowni, wymianę źródła ciepła oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku szkolnym.
W tegorocznym budżecie zaplanowano ponadto m.in. 800 tys. zł na działania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania dla mieszkańców na wymianę starych systemów grzewczych, 140 tys. na budowę oświetlenia ulicznego, 90 tys. na doposażenie placów zabaw oraz 240 tys. zł na potrzeby adaptacji poddasza Urzędu Gminy, pomieszczeń pod funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych i zakup niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

(RED)

wojt koz kalinski jacekJacek Kaliński,
wójt gminy Kozy:
Rozpoczęty niedawno rok trzeba uznać za wyjątkowy, gdy spojrzymy na to, jak wielką inwestycję przyjdzie nam w najbliższych miesiącach realizować. Mam tu na myśli budowę kolejnych kilometrów sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. To szeroko zakrojone i założone w kilkuletniej perspektywie zadanie jest nie lada przedsięwzięciem pod względem organizacyjnym. Pochłonie również istotną część – bo ponad jedną piątą – wydatków z budżetu we wszystkich obszarach funkcjonowania gminy. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, jak strategiczna to inwestycja. W pierwszej kolejności poprawi jakość życia mieszkańców Kóz, wpisze się również do działań proekologicznych, jakie zamierzamy konsekwentnie wdrażać.
Za słuszne uważam twierdzenie, że budżet na rok 2019 przyjęty przez Radę Gminy jest ambitny i w znacznej mierze zrównoważony. Zostało w nim ujętych sporo inwestycji ważnych z punktu widzenia mieszkańców, choć oczywiście trzeba mieć pełną świadomość wielu potrzeb, wymagających jeszcze przeznaczenia funduszy w latach kolejnych.