absolutorium
Foto: Jarosław Jesionka

Jednogłośne absolutorium

Zarząd Powiatu Bielskiego ze starostą Andrzejem Płonką na czele otrzymał jednogłośne absolutorium od radnych Powiatu Bielskiego.
Na sesji absolutoryjnej po raz pierwszy radni rozpatrywali Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2018 rok, przygotowany przez Zarząd Powiatu. Relacjonując go starosta podkreślił stały postęp w rozwoju infrastruktury i stanu w tych dziedzinach, za które odpowiada starostwo, tak pod względem technicznym, obsługi administracyjnej czy też zakresu świadczonych wobec mieszkańców usług.
W głosowaniu radni powiatowi jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej wotum zaufania za 2018 rok. Starosta Andrzej Płonka podziękował za udzielone poparcie. Warto przypomnieć, że w przeciwieństwie do samorządu gminnego w powiatach zarząd wybierany jest przez Radę Powiatu, a nie w bezpośrednich wyborach starosty. To oznacza, że w swoich działaniach musi uzyskać poparcie większości radnych. – Tym bardziej cenię sobie to poparcie, że zostało udzielone jednogłośnie – mówi starosta.
Następnie Rada Powiatu rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2018 rok. Był to największy jak dotąd budżet Powiatu Bielskiego, wydatki przekroczyły 143 mln zł. Najwyższą pozycją w budżecie były zadania drogowe, na które przeznaczono ponad 50 mln zł, czyli o prawie 17 mln zł więcej niż w poprzednim roku. Najwyższy udział miały zadania inwestycyjne. Drugą pozycją pod względem poniesionych wydatków była oświata – prawie 35,7 mln zł. I tu wydano więcej, niż w poprzednim roku – o 5,9 mln zł, co także wynikało z realizacji inwestycji.

(JJ)

Andrzej Płonka,
starosta bielski:
To był kolejny zauważalny dobry etap w rozwoju Powiatu Bielskiego, obejmujący wiele dziedzin funkcjonowania Starostwa Powiatowego i wszystkich jego jednostek. Poczyniliśmy wiele inwestycji, poprawiających stan w tych dziedzinach, które podlegają samorządowi powiatowemu, tj. dróg, placówek oświatowych i leczniczych. Mimo wielu trudności, związanych m.in. z niewystarczającym finansowaniem naszych zadań, cały czas w administrowaniu zadaniami powiatu służymy mieszkańcom na satysfakcjonującym ich poziomie. Wiemy o tym, bowiem element jakości obsługi mieszkańców stanowi istotne kryterium oceny w ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich, w którym to w 2018 r. zajęliśmy wysokie IV miejsce w kraju. I warto podkreślić, że co roku zajmujemy w tym rankingu wysokie pozycje. To pozytywnie mobilizuje do dalszej pracy.