Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń w konkursie „Zielone czeki”. To jedno z największych w województwie śląskim przedsięwzięć tego typu związane z ochroną środowiska.

Nagrody przyznawane są corocznie z okazji Dnia Ziemi jako wyraz uznania za działalność na rzecz ochrony środowiska. W bieżącej edycji czeki wręczone zostaną w czterech kategoriach: „Ekologiczna osobowość roku”, „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”, „Inwestycja proekologiczna roku” oraz „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”. Kapituła będzie miała także możliwość przyznania nagrody specjalnej.

Zgodnie z regulaminem nominowanymi mogą być:

- w kategorii „Ekologiczna osobowość roku” – osoba fizyczna,

- w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” – gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu,

- w kategorii „Inwestycja proekologiczna roku” – beneficjenci pomocy finansowej z WFOŚiGW w Katowicach, którzy w 2020 r. zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych),

- w kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” – organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.

Zgłoszenia do konkursu wraz z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 – do 19 listopada 2021 r. do godziny 15.30. Listę laureatów poznamy do końca roku. Nagrodami w konkursie są „Zielone czeki” o wartości 10 tys. zł, statuetki oraz dyplomy honorowe. (RED)