Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna zaprasza do udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Dotyczy to działki na terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Jasienica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 104/17 o pow. 2,1801 ha. Działka, położona w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne, objęta księgą wieczystą nr BB1B/00050652/7 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, przeznaczona jest do prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej.
Zagospodarowanie nieruchomości może nastąpić poprzez zabudowanie obiektami produkcyjnymi, składami, magazynami, zabudową usługową i handlową. Działka ma bezpośredni dostęp do publicznej drogi gminnej, znajduje się w niedalekim sąsiedztwie większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna i Katowic. W odległości ok. 6 km przebiegają głównej trasy komunikacyjne – droga ekspresowa S1 (Bielsko-Biała – Cieszyn) oraz DK1 (Bielsko-Biała – Katowice).
Cena wywoławcza netto wynosi 2 354 508 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem złotych), wylicytowana przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT. Pierwszy przetarg ustny odbędzie się 9 marca 2016 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro. Wadium w wysokości 5 proc. ceny wywoławczej (tj. 117 725 zł 40 gr.) należy wpłacić do 4 marca 2016 r. na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100 z tytułem: wadium – I przetarg, dz. nr 104/17.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu należy przeczytać na stronie www.bip.jasienica.pl w zakładce Ogłoszenia – Aktualne ogłoszenia. (R)

mapka