„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” to projekt, który z rozmachem realizowany był w ostatnich latach.

Niemal wszystkie zaplanowane prace zostały już zakończone. To ważny krok, aby inwestycja przyniosła finalny sukces, co stanie się faktem po wykonaniu przez mieszkańców podłączeń do kanalizacji.

 

Pompownie w gotowości

Dobiegły już końca wszystkie wymagane procedury odbioru pompowni ścieków „Łubinowa” przy ulicy Chabrowej w Wilkowicach. Funkcjonowanie wysokowydajnych urządzeń przebiega bez większych zakłóceń, dzięki czemu mieszkańcy systematycznie przyłączać się mogą do sieci kanalizacyjnej.

Ostatnie prace związane z dopuszczeniem do użytkowania trwają w przypadku drugiej pompowni wykonanej w Wilkowicach w ramach inwestycji, a więc „Huciska” przy ul. Galicyjskiej. W początkowych dniach listopada mieszkańcy Hucisk oraz Wilkowic Górnych (zlewnia E) otrzymają pisemne informacje o możliwości podłączania się do sieci.

Pompownie z wykorzystaniem tłoczni ścieków pracują w systemie automatycznym, a praca pomp sterowana jest układem elektronicznym współpracującym z czujnikiem poziomu ścieków. Przekazywanie sygnałów o pracy i stanach awaryjnych odbywa się za pośrednictwem systemu telemonitoringu na dyspozytornię Aqua S.A. w Bielsku-Białej – Operatora systemu gminnej kanalizacji.

 

Jeszcze jedno zadanie

W związku z „uwolnieniem” środków po przeprowadzonych wcześniej pracach, Gmina Wilkowice wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o rozszerzenie projektu o dodatkowe „Zadanie nr 15”. To obszar przy ul. Szczyrkowskiej i Wrzosowej w Bystrej.

Łączna długość kanalizacji, jaka zostanie wykonana, to 420 metrów, w tym 249 m kolektorów grawitacyjnych i 171 m sięgaczy kanalizacyjnych, w bliskości Centrum Ogrodniczego Berberys oraz na odcinku od ul. Skośnej do posesji przy ul. Wrzosowej 18. Przewidziano ponadto odtworzenie istniejących dróg w pasie prowadzenia wspomnianych robót. Co ważne, całość ścieków będzie dzięki inwestycji transportowana do kanalizacji już zbudowanej, a docelowo do oczyszczalni w Bielsku-Białej. Umowa na realizację „Zadania nr 15”, z trzymiesięcznym terminem realizacji, została już zawarta.

 

Rekordowe wskaźniki

Pierwotne założenie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” obejmowało wykonanie aż 78 kilometrów sieci. Ta imponująca liczba, wyraźnie wskazująca na rozmach całego przedsięwzięcia, uległa jeszcze zwiększeniu. Przy sprawnej realizacji dodatkowych zadań – prócz opisanego powyżej nr 15 również zadań nr 13 i nr 14, obejmujących odpowiednio ul. Malinową, Kolejową, Swojską, Górską, Jesionową, Borsuczą, Wyzwolenia i Pszenną w Wilkowicach oraz ul. Krętą i Karpacką w Bystrej – zakres rzeczowy inwestycji to przeszło o 7 km więcej.

Aktualny poziom skanalizowania gminy, uwzględniający wykonane przez mieszkańców przyłączenia do sieci, wynosi ok. 73 proc. Docelowo zaś wskaźnik ten osiągnąć ma 96 proc. (MN)

 

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Sporo wysiłku włożyliśmy jako cała społeczność gminy Wilkowice w to, aby potężny projekt budowy kanalizacji doczekał się końca. Prawda jest taka, że inwestycja o równie dużym zakresie to jedno z najtrudniejszych działań, jakich można podjąć się na poziomie samorządu. Niezmiernie cieszę się jako wójt, że Gmina ma ogromny trud tych zadań już za sobą.

Na zakończeniu głównych prac inwestycyjnych jednak nie poprzestajemy. Kwestią absolutnie najważniejszą jest teraz podłączanie się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Również w tym względzie będziemy postępować konsekwentnie i z pełną determinacją. Dążymy do uzyskania efektu ekologicznego jako celu nadrzędnego. Tylko wówczas będziemy mogli mówić o pełnym sukcesie nas wszystkich.

 

!!! UWAGA !!!

WSZYSCY MIESZKAŃCY, KTÓRZY OTRZYMALI DECYZJĘ O NAKAZIE PODŁĄCZENIA SIĘ DO KANALIZACJI, A DOTYCHCZAS NIE WYPEŁNILI TEGO OBOWIĄZKU, W NAJBLIŻSZYM CZASIE MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ UPOMNIEŃ I PONOWNEGO WEZWANIA DO WYKONANIA PRZYŁĄCZEŃ. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEGO SKUTKOWAĆ BĘDZIE NAŁOŻENIEM GRZYWNY W CELU PRZYMUSZENIA W WYSOKOŚCI 2.000 ZŁOTYCH.

 

Fakty

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 84,36 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 96 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – marzec 2023 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

***

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.

 

Zdjęcia: Mat. UG Wilkowice. Dobiegły już końca wszystkie wymagane procedury odbioru pompowni ścieków „Łubinowa” przy ulicy Chabrowej w Wilkowicach. Ostatnie prace związane z dopuszczeniem do użytkowania trwają w przypadku drugiej pompowni wykonanej w Wilkowicach w ramach inwestycji, a więc „Huciska” przy ul. Galicyjskiej.