Szereg działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, jako kolejny etap przedsięwzięć proekologicznych, zamierzają podjąć w najbliższych latach władze gminy Jaworze. Do końca września tego roku opracowany zostanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.


Działania inwestycyjne i pozainwestycyjne, przypadające na lata 2014-2020, znajdą swoje miejsce w gminnym dokumencie strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ich przeprowadzenie ma przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej, zwiększenia udziału energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, i poprawy jakości powietrza na terenie gminy.


Aby w możliwie jak najlepszym stopniu dostosować działania ograniczające niską emisję do społecznych potrzeb w tym zakresie, gmina przeprowadza badania ankietowe wśród mieszkańców. To oni mogą bowiem stać się w dużej mierze beneficjentami zadania. Jaworzanie pytani są m.in. o podstawowe informacje, dotyczące swoich budynków ? typ konstrukcji, powierzchnię, rodzaj ogrzewania, system wentylacji, stolarkę okienną, dach, czy roczne zużycie energii elektrycznej. Zbieranie ankiet zakończy się w kwietniu. Następnie gmina przejdzie do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który stworzony zostanie do końca września.


Dofinansowanie w ramach nowej perspektywy unijnej przeznaczone będzie m.in. na termomodernizację budynków, modernizację instalacji, wymianę urządzeń na energooszczędne, budowę obiektów pasywnych i energooszczędnych, czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Gmina na realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej uzyskała dofinansowanie w wysokości 85 procent kosztów wdrożenia projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ? plany gospodarki niskoemisyjnej.


Opisane przedsięwzięcie wpisuje się w kompleksową strategię gminy Jaworze, dążącej do uzyskania statusu uzdrowiska. W ostatnich latach w Jaworzu podjęto szereg innych proekologicznych inicjatyw. Powstała tu tężnia zdrojowa, wykonana została termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1. Gmina będzie ponadto jeszcze w tym roku skanalizowana na poziomie około 97 procent, co stanowi warunek niezbędny, by myśleć o uzdrowisku w Jaworzu. W planach jest wykonanie badań wód pod kątem ich właściwości leczniczych, budowa ogniw fotowoltaicznych, domu zdrojowego oraz centrum edukacji ekologicznej przy jaworzańskim Muzeum Fauny i Flory Morskiej.