Już blisko pięć lat realizowane są roboty budowlane związane z projektem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. W tym roku prace zostaną zakończone. To ważny krok, aby po kilku latach prowadzenia szeroko zakrojonej inwestycji osiągnąć tak wyczekiwany efekt ekologiczny.

 

Pompownie i dodatkowe zadania

Ostatnie miesiące były okresem szczególnie wzmożonych prac w dwóch lokalizacjach w Wilkowicach, a więc przy ulicach Chabrowej oraz Galicyjskiej, gdzie powstają nowoczesne i w pełni funkcjonalne pompownie. We wspomnianych miejscach zamontowane zostały wysoko wydajne tłocznie jako zautomatyzowane urządzenia zapewniające ciągły i niemalże bezobsługowy transport ścieków do istniejących systemów kanalizacyjnych, którymi już grawitacyjnie dopłyną do oczyszczalni Komorowice w Bielsku-Białej.

Kolejny krok w tym zakresie inwestycji obejmuje stopniowy rozruch urządzeń tłoczni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obu pompowni. – To konieczne, abyśmy mieli pewność, że wszystko działa właściwie i możliwe będzie podłączanie budynków w tej części gminy – przyznaje Janusz Zemanek, wójt gminy Wilkowice.

Aktualnie prowadzone roboty budowlane obejmują obszar ujęty w Zadaniach nr 13 i 14, o które cały projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej został rozszerzony. Zaawansowanie prac na poziomie przeszło 85 procent osiągnięte zostało już przy ul. Krętej w Bystrej i ul. Malinowej w Wilkowicach. W najbliższym tygodniu inwestycja ruszy również przy ul. Kolejowej w Wilkowicach, a od marca także przy ul. Pszennej i Jesionowej oraz Karpackiej w Bystrej. Łącznie to dalsze ponad 1,5 kilometra kanałów, aby kanalizacja mogła docelowo objąć kolejne obszary i budynki.

Gmina czyni jeszcze kolejne starania, aby w uzgodnieniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększyć zakres inwestycji o Zadanie nr 15, obejmujące budowę dalszych 500 do 900 metrów sieci kanalizacyjnych, a sfinansowane z dotychczasowych źródeł, konkretnie oszczędności wynikających z rozliczeń.

 

Służebność w trakcie

W związku z planowo postępującą realizacją inwestycji Gmina występuje do właścicieli prywatnych gruntów, na których posadowione zostały główne sieci kanalizacyjne, o podpisywanie umów o ustanowieniu służebności posadowienia i przesyłu kanalizacji. Ma to na celu uporządkowanie stanu formalno-prawnego projektu w terenie, a tym samym usankcjonowanie lokalizacji kanalizacji na obszarze gminy.

Co warte podkreślenia, stan prawny dotyczący służebności jest już prowadzony od ubiegłego roku. – Trudności dostrzegamy w przypadku tych działek, których właściciele zmienili się po 2015 roku, gdy prowadzone były uzgodnienia związane z inwestycją. Są też niestety i takie przypadki, gdy dotychczasowi właściciele zmarli, a postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze przeprowadzone – mówi Janusz Zemanek.

Wójt przypomina jednak, że na etapie uzgadniania projektu przed kilku laty Gmina zawierała porozumienia z właścicielami gruntów. W nich też zawarte zostały deklaracje nieodpłatnego ustanowienia służebności na swoim terenie, gdy inwestycja będzie zbliżać się ku końcowi. Gmina w najbliższym czasie będzie kontaktować się z właścicielami gruntów, po których przebiegają główne sieci przesyłowe, w celu zawarcia umów w formie aktu notarialnego (dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Referacie Geodezji pod numerem telefonu: 33 499 00 77, wew. 7 i 3).

 

Kluczowe podłączenia

Wielomilionowy projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” zakończy się sukcesem tylko wówczas, gdy uzyskany zostanie wymagany efekt ekologiczny. To nic innego, jak odpowiedni wskaźnik podłączeń budynków do sieci. Możliwość korzystania z kanalizacji jest już zapewniona na prawie całym obszarze inwestycji, za wyjątkiem obszarów Hucisk i Bułgarii w Wilkowicach, gdzie podłączenia ruszą tuż po uruchomieniu pompowni i przekazaniu ich na przełomie marca i kwietnia do eksploatacji.

Dla usprawnienia procesu podłączeń Gmina skierowała blisko 1,4 tys. powiadomień do mieszkańców, w efekcie czego do sieci podłączonych zostało ponad 65 proc. budynków. Część właścicieli posesji jednak nie podjęła żadnych działań zmierzających do podłączenia do sieci kanalizacyjnej, w następstwie czego wszczęte zostały przez Urząd Gminy wyjaśniające postępowania administracyjne.

Marcin Nikiel

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Już od 2017 roku realizujemy nieprzerwanie ogromny projekt, który docelowo ma przyczynić się do poprawy komfortu i jakości życia naszych mieszkańców, a jednocześnie być kolejnym ważnym krokiem w rozwoju Gminy.

Ma to jednak i swoje konsekwencje. Zadłużyliśmy się na kwotę 16 mln zł, ze swoich środków wydatkowaliśmy na inwestycję ponad 17 mln zł, a projekt jeszcze się nie skończył. Zdaję sobie sprawę, że są tacy mieszkańcy, którzy wyrażą swoje niezadowolenie i stwierdzą, iż w gminie wiele się nie dzieje.

Faktem jest, że pewne inwestycje muszą zostać nieco odłożone w czasie, ale absolutnie o nich nie zapominamy. Nie możemy natomiast pozwolić sobie na to, aby pozyskane wielomilionowe środki zewnętrzne nie zostały właściwie wykorzystane. To priorytet, aby osiągnąć zaplanowany efekt ekologiczny, a projekt budowy kanalizacji zakończyć wspólnym sukcesem. Jesteśmy tego naprawdę blisko.

 

****

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 80,39 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 96 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – grudzień 2022 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

****

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.

 

Zdjęcia: Mat. UG Wilkowice. Szeroko zakrojone roboty budowlane na terenie gminy Wilkowice realizowane są już z widocznym efektem od kilku lat.

Funkcjonalne i nowoczesne pompownie ścieków to nieodłączny element inwestycji dla części obszaru Wilkowic.