W gminie Wilkowice realizowanych jest obecnie kilka ważnych inwestycji, część z nich z wykorzystaniem wielomilionowych dofinansowań ze środków zewnętrznych. Korzyść z ich finalizacji odczują w pierwszej kolejności mieszkańcy, ale również i turyści coraz liczniej odwiedzający gminę.

 

Kanalizacja z rozmachem

Zadaniem o największej skali jest postępująca z rozmachem od trzech lat budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Ta inwestycja, obejmująca wszystkie trzy sołectwa i angażująca ponad 83 mln zł, ma ogromne znaczenie dla komfortu życia mieszkańców. Jest również istotnym elementem troski o środowisko. – Sprowadzenie całości inwestycji w gminie wyłącznie do działań związanych z kanalizacją byłoby jednak zbyt daleko idącym uproszczeniem. W każdym z naszych sołectw sporo się dzieje i w najbliższym czasie wiele będzie się działo. Ważne jest to, że realizujemy projekty od wielu lat wyczekiwane przez mieszkańców – mówi Janusz Zemanek, wójt gminy Wilkowice.

 

Ścieżka oświetlona

Już w roku ubiegłym rozpoczęta została budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz samej ul. Szczyrkowskiej, jednej z głównych dróg, prowadzącej przez gminę Wilkowice w kierunku na Buczkowice i Szczyrk. W pierwszym etapie inwestycja zrealizowana została na odcinku długości ok. 1,5 km z Bystrej do potoku Mesznianka. Gmina miała już wtedy gotowy projekt na realizację oświetlenia w całości, jednak ze względu na kolizję z innym projektem część zadania została przesunięta w czasie o kilka miesięcy.

Kolejne 11 słupów z energooszczędnymi oprawami ledowymi zostało posadowionych w ramach etapu drugiego realizacji prac na odcinku od granicy gminy z gminą Buczkowice do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. Słupy na ostatnim, trzecim etapie prac zostały zainstalowane bezpośrednio po zabudowaniu kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania rozbudowy ul. Agrestowej. Rury o średnicach od 600 do 800 mm musiały być posadowione przed instalacją słupów ze względu na zbliżenie obu inwestycji. Wspomniane odwodnienie będzie „obsługiwało” teren od ul. Nadszkolnej do potoku Mesznianka, zbierając wody opadowe i roztopowe również z terenu szkoły, wraz z jej rozbudowywaną częścią, a także ulic Szkolnej i Agrestowej oraz przedszkola, którego budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku.

– Ścieżka tak pomyślana i doświetlona to ogromna korzyść nie tylko dla mieszkańców Mesznej i Bystrej, ale wszystkich turystów, zwłaszcza rowerzystów, którzy udają się w ten atrakcyjny rejon. Teraz będzie się nią można poruszać znacznie bezpieczniej – dodaje wójt Wilkowic.

W ramach tej inwestycji podwieszono w sumie 2165 m linii oświetleniowej, ustawiono 55 słupów i zamontowano 57 opraw ledowych. Finansowanie na poziomie ok. 282 tys. zł, obejmujące wykonanie zadania oraz nadzór inwestorski, zapewniono z budżetu Gminy Wilkowice.

Zdjęcia: UG Wilkowice/MN. Dzięki zamontowaniu kolejnych słupów ścieżka pieszo-rowerowa jest już oświetlona na całej długości od Bystrej przez Meszną do granicy z Buczkowicami.

 

Rewitalizacja nad Białką

Przepływająca przez Bystrą rzeka Białka zostanie w najbliższych miesiącach lepiej wyeksponowana dla spacerowiczów i miłośników przyrody. Stanie się tak w następstwie już realizowanego projektu rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnej, na który Gmina pozyskała 3,8 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota ta stanowi 85 proc. kosztów całej inwestycji.

Przedsięwzięcie, które ma w swoim założeniu wzmocnienie ochrony różnorodności biologicznej, wykorzystującej walory przyrodnicze w strefie nadbrzeżnej Białki, obejmuje szereg zadań. To m.in. wytyczenie i modernizacja pieszej trasy edukacyjno-dydaktycznej, odpowiednie jej oznakowanie oraz remont nawierzchni mineralnej wzdłuż brzegów. Wśród działań przyrodniczych związanych z wykonaniem projektu warto wymienić wykonanie i montaż tablic edukacyjnych na trasie dydaktyczno-przyrodniczej, usunięcie dzikich wysypisk śmieci z ekosystemów łęgowych, eliminację inwazyjnych roślin obcego pochodzenia z płatów roślinności nadrzecznej, montaż budek lęgowych dla pluszcza, stworzenie kompozycji roślin rodzimych oraz zgodne z naturą uporządkowanie terenu.

Zakończona została już tymczasem, bezpośrednio powiązana z zadaniem, budowa nowej kładki dla pieszych na Białce, która pochłonęła środki rzędu ok. 300 tys. zł. W trakcie realizacji są prace, które przyczynią się wkrótce do powstania w pobliżu Białki sezonowego Centrum Edukacji Ekologicznej. Częścią projektu jest ponadto stworzenie Centrum w zabytkowym budynku, który jest aktualnie przenoszony w rejon Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej. W rejonie tej lokalizacji „po sąsiedzku” realizowana jest jeszcze jedna istotna inwestycja dofinansowana na poziomie 807 tys. zł ze środków RPO WSL 2014-2020. Mowa o termomodernizacji budynku dawnej strażnicy przyszpitalnej dla potrzeb organizacji działających w gminie Wilkowice.

Nowa kładka na rzece Białce w Bystrej pozwala swobodnie przeprawić się na drugą stronę.

 

Parking z prawdziwego zdarzenia

Parking przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach kompleksowo poprawił bezpieczeństwo w tym rejonie.

 

Z wygodnego parkingu mogą korzystać już pacjenci Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach. – Warunki obecnie są o wiele bardziej komfortowe, aniżeli przed inwestycją. Zdecydowanie wzrosło też bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie – wyjaśnia wójt Janusz Zemanek.

Na odnotowanie zasługuje przede wszystkim fakt, iż budowa parkingu znacząco usprawni wyjazd stacjonującej w ośrodku karetki pogotowia. Do tej pory zdarzały się sytuacje, że samochody pozostawiane przez pacjentów SGZOZ utrudniały lub nawet całkowicie uniemożliwiały jej wyjazd na wezwania. Teren parkingu został również odwodniony i wyposażony w oświetlenie.

Inwestycja wykonana została za niemal 200 tys. zł, przy równym wkładzie finansowym Gminy Wilkowice oraz Powiatu Bielskiego.

Marcin Nikiel

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Inwestycji, które obecnie realizujemy na terenie naszych sołectw, jest naprawdę bardzo dużo i nie sposób do wszystkich odnieść się szczegółowo. Tak rozbudowany front działań nie jest przypadkowy. Mieszkańcy mają w tym zakresie swoje oczekiwania, a my jako samorząd dokładamy starań, aby tym potrzebom sprostać. Stąd nasza wzmożona aktywność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, bo przeznaczanie na inwestycje wyłącznie funduszy z gminnego budżetu nie pozwoliłoby podejmować prac na tak szeroką skalę.

Mówiąc o inwestycjach chciałbym podkreślić, że nie zaniedbujemy żadnej z dziedzin funkcjonowania naszej lokalnej społeczności. Troszczymy się o to, aby systematycznie poprawiać stan dróg i chodników, stwarzać optymalne warunki pod kątem sportu i rekreacji, remontować placówki oświatowe czy wspomagać organizacje i grupy szczególnie aktywne w prospołecznej działalności.

Co oczywiste, największym projektem pozostaje budowa kanalizacji sanitarnej, która obejmuje różne obszary naszej gminy. Zmierzamy w tym przypadku konsekwentnie do uzyskania wymiernego efektu ekologicznego. To inwestycja na lata, ale i o pozostałych myślimy z zachowaniem perspektywy długofalowej.