Przyjęty podczas przedświątecznej sesji budżet Gminy Wilamowice na rok 2022 jest ostrożny. Zaplanowano w nim jednak inwestycje ważne z perspektywy dalszego rozwoju.

W uchwalonym przez radnych budżecie dochody Gminy określone zostały na poziomie 90 mln zł, przy jednoczesnych wydatkach rzędu przeszło 101 mln zł. Źródło pokrycia różnicy ok. 11,5 mln zł stanowią zaciągnięte pożyczki i kredyty długoterminowe, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym oraz wolne środki.

Tradycyjnie już największą pozycją po stronie wydatków bieżących jest oświata, która pochłania aż 38,5 mln zł gminnego budżetu, przy czym 24 mln zł to pieniądze przewidziane na szkoły, a 14 mln zł na przedszkola. Tylko w połowie tak pokaźne nakłady finansowe zapewnia subwencja oświatowa, pozostała suma to środki własne samorządu.

Kwota 26,2 mln zł to z kolei inwestycje, które Gmina w rozpoczętym roku zamierza realizować. Na różnych obszarach jest ich sporo, na czele z zadaniami przez mieszkańców wyczekiwanymi. Najbardziej kosztowna będzie modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic, na którą zabezpieczono 10 mln zł. To środki, które pozyskane zostały z budżetu państwa. Co więc istotne, przebudowany będzie sam rynek, ale dodatkowo też stworzony zostanie parking na ok. 80 miejsc na terenie obok szkoły. Na ten cel przewidziano wygospodarowanie 1,2 mln zł.

W najbliższych miesiącach przewidziano również kontynuację budowy przedszkola w Pisarzowicach. To zadanie wieloletnie i niezwykle ważne w związku z dynamicznym przyrostem mieszkańców w tym sołectwie. W 2022 r. inwestycja ta pochłonie 6,4 mln zł, niemal w całości środków zewnętrznych, bo przy wkładzie 100 tys. zł z pieniędzy Gminy Wilamowice.

Gmina czynić będzie zarazem starania, aby rozpocząć budowę Muzeum Kultury Wilamowskiej. Z zaplanowanych na ten rok na poziomie 3,8 mln zł wydatków, 560 tys. zł stanowią środki własne, pozostałą część dofinansowanie zewnętrzne – z Funduszy Norweskich (2,7 mln zł) oraz dotacji państwowej (480 tys. zł). Inwestycja ta będzie kontynuowana w przyszłym roku.

Z budżetowych pozycji wydatkowych uwagę zwraca także rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Blisko 2,5 mln zł, w tym ok. 30 proc. środków własnych, to fundusze zapewnione na samą sieć wraz z przepompownią ścieków oraz dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej dla Dankowic. W przypadku tego zadania na podkreślenie zasługują dalsze dążenia do poprawy komfortu codziennego życia kolejnych mieszkańców.

Nie sposób pominąć ponadto ważne zadania drogowe, opiewające łącznie na ok. 5 mln zł. Za szczególnie istotną uznać należy określoną w budżecie na kwotę 1,4 mln zł przebudowę ciągu dróg powiatowych na długości nieco ponad 2,4 km w Dankowicach oraz Starej Wsi.

Mniejsze nakłady z gminnego budżetu dotyczą z kolei działań takich, jak kompleksowa termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach (280 tys. zł) czy wsparcie dla tworzenia Beskidzkiego Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej (60 tys. zł).

Dodajmy, że prócz oświaty i inwestycji na wydatki Gminy w znacznej mierze składają się: gospodarka komunalna wraz z ochroną środowiska (8 mln zł), administracja (7 mln zł) oraz utrzymanie ośrodków kultury i bibliotek (6 mln zł). (MA)

 

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Tegoroczny budżet określiłbym z kilku powodów jako trudny. Przede wszystkim odczuwalne są zmniejszone o 5 mln zł dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Poza tym znacząco wzrastają koszty utrzymania obiektów komunalnych, co ma bezpośredni związek z podwyżkami cen gazu o 300 procent oraz energii elektrycznej o 100 proc. Z tego względu, dla zachowania równowagi w budżecie, zabezpieczyć musimy dodatkowe pieniądze rzędu 1,7 mln zł. Przy niestabilnej i zmiennej sytuacji nie wiemy też tak naprawdę, jakie będą ostateczne koszty inwestycji.

W tych niełatwych czasach nie zamierzamy jednak rezygnować z dalszego rozwoju gminy, a temu służyć mają właśnie zaplanowane, a w części rozpoczęte już inwestycje. Dodam, że pozyskaliśmy na nie znaczne środki zewnętrzne, odciążając w ten sposób budżet. Mówimy, co więcej, o zadaniach tak ważnych, jak choćby budowa przedszkola czy zmiana układu komunikacyjnego centralnej części gminy na bardziej funkcjonalny i bezpieczny.

Mam też nadzieję, że środki na bieżące utrzymanie – a tu potrzeby są naprawdę bardzo duże – będziemy mogli pozyskać na miarę rzeczywistych potrzeb z innych źródeł finansowania.