Kolejną odsłonę konkursów umożliwiających tworzenie tzw. zielonych pracowni w szkołach w województwie śląskim ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do organów prowadzących placówki oświatowe w województwie śląskim skierowany jest konkurs „Zielona Pracownia’2022”. Jego celem jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Jak informuje Fundusz, dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych do wysokości 80 procent kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem jednak, że maksymalna kwota nie może przekroczyć 40 tys. zł.

Drugi z konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2022” adresowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich, ale takich, które nie posiadają jeszcze pracowni utworzonych ze środków z WFOŚiGW w Katowicach w latach ubiegłych. Złożone wnioski podlegać będą ocenie pod kątem zagospodarowania pracowni, a więc wykorzystania przestrzeni, funkcjonalności, estetyki, kreatywności, innowacyjności rozwiązań oraz różnorodności pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10 tys. zł.

I tym razem ogłoszone konkursy mają swoje nadrzędne założenie podniesienia świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego. Temu służyć ma uatrakcyjnienie warunków do edukacji przy finansowym zaangażowaniu WFOŚiGW w Katowicach.

Należy pamiętać o przestrzeganiu terminów zgłoszeń do obu konkursów – 31 stycznia br. w przypadku „Zielona Pracownia_Projekt’2022” oraz 31 marca br. dla „Zielona Pracownia’2022”. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dla wnioskodawców dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl. (MA)