Zakończona już przebudowa ulicy Pod Grapą to jedna z kilku drogowych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie w Kozach. – Priorytet w tych zadaniach stanowią względy bezpieczeństwa – przyznaje wójt Jacek Kaliński.

Najbardziej widoczny efekt prac, prowadzonych na odcinku 581 metrów ulicy Pod Grapą, to zupełnie nowa nawierzchnia asfaltowa, po której bez przeszkód i w pełni komfortowo mogą przemieszczać się samochody. Wykonano ponadto brukowane pobocza, wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową. Zadanie objęło również istotną przebudowę przepustu na rzece Pisarzówce, przy okazji tych robót umocniono brzeg potoku koszami kamienno-siatkowymi.

Inwestycja ta finiszowała zgodnie z harmonogramem wraz z końcem sierpnia. Realizowana była przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych, które to dofinansowanie na poziomie ok. 1,3 mln zł Gmina pozyskała w ub.roku.

Kontynuowane są kompleksowe prace związane z przebudową ul. Kościelnej. Dotyczą odcinka od skrzyżowania z ul. Dworcową i Młyńską do ul. Cmentarnej. Modernizacja ta obejmuje chodniki po obu stronach wraz z ustawieniem nowych krawężników, dodatkowo wykonywane są cztery zupełnie nowe przejścia dla pieszych, tzw. wyniesione, z kostki granitowej – trzy w rejonie ul. Kościelnej oraz jedno przy skrzyżowaniu ul. Nadbrzeżnej z Miodową.

We wrześniu podpisana została przez wójta Jacka Kalińskiego umowa na budowę odwodnienia w rejonie ul. Jaskółczej i Spokojnej. – Główne zamierzenie tej inwestycji to przygotowanie odpowiedniego odprowadzenia dla wód deszczowych i roztopowych z istniejącej korony drogi, ale też poboczy i terenów zabudowy mieszkaniowej – zaznacza wójt. W ramach zadania wykonana będzie kanalizacja deszczowa, przebudowa przydrożnych rowów wraz z modernizacją przepustów wzdłuż ul. Jaskółczej i Spokojnej. Zwieńczenie stanowić będzie odtworzenie nawierzchni dróg na remontowanych odcinkach. Szacunkowy koszt robót to blisko 600 tys. zł.

Z kolei w pasie drogowym ul. Krakowskiej wyremontowana została przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad kolejna część chodnika. Estetyczny wygląd zyskał odcinek od stacji benzynowej w Kozach Gajach do skrzyżowania z ul. Jesionową. W następnym etapie celem będzie odnowienie jego dalszej części w kierunku Kóz. Gmina planuje zarazem wykonanie ze środków własnych brakującego oświetlenia w tym rejonie. (MA)

Kozy Koscielna