Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie w tym roku będzie kontynuował projekt ?Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina?, obejmując wsparciem 14 osób.


Program skierowany jest do osób, będących zagrożonych trwałym bezrobociem i wykluczeniem społecznym. W tym roku GOPS zamierza włączyć do projektu trzy kobiety i dwóch mężczyzn z grupy, spełniającej kryteria: bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także będących klientami pomocy społecznej. W projekcie mogą również uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowym kryterium rekrutacji będzie motywacja do działania, jaką wykażą się zgłaszane osoby.