Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił już 6. edycję konkursów na utworzenie tzw. zielonych pracowni. Dla szkół podstawowych i średnich oraz organów prowadzących placówki oświatowe na terenie województwa to szansa na istotną poprawę bazy dydaktycznej.
Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany jest do szkół podstawowych (kl. 4-8) i średnich, które nie otrzymały dofinansowania w jego poprzednich edycjach. Obejmuje utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie wniosku złożonego przez daną placówkę podlegać będzie tradycyjnie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność i kreatywność zastosowanych rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 procent kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7,5 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 14 lutego 2020 r.
Z kolei organów prowadzących placówki oświatowe dotyczy konkurs „Zielona Pracownia’2020”. Mogą one uzyskać dofinansowanie dla podległych szkół podstawowych (kl. 4-8) bądź średnich w formie dotacji na utworzenie ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota nie może być wyższa niż 30 tys. zł. Wnioski w tym przypadku przyjmowane będą w terminie 1-17 kwietnia 2020 r.
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dla wnioskodawców dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl.

(R)