Pod koniec ub.roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach opublikował raport „Ocena stan środowiska w województwie śląskim w 2018 roku”.
Ocena obejmuje 2018 r., w którym badania i oceny w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Dokument prezentuje podstawowe informacje o środowisku regionu mające wpływ na wskaźniki stanu środowiska, a więc dane dotyczące ludności, podmiotów gospodarczych, użytkowania gruntów, infrastruktury komunalnej, a także aspektów ekonomicznych korzystania ze środowiska. Następnie autorzy szczegółowo prezentują swoje oceny jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu oraz pól elektromagnetycznych. Dane liczbowe zawarte w raporcie są obrazowane w formie graficznej, co ułatwia zapoznanie się ze stanem środowiska.
Autorzy wiele miejsca poświęcili szczegółowej analizie oceny jakości powietrza, co musi interesować z powodu alarmujących danych dotyczących smogu i zmian klimatycznych. Swoje oceny zaprezentowali z rozbiciem na szkodliwe substancje zawarte w zanieczyszczonym powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin.
Najbardziej powinny ciekawić wnioski, jakie eksperci Inspektoratu wyciągnęli w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Zaznaczają, że w 2018 r. jakość powietrza nie wykazała znaczącej poprawy w porównaniu z poprzednimi latami. „Główną przyczyną złej jakości powietrza w województwie śląskim jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych (bytowo-komunalna). Znacznie mniejszy wpływ ma emisja przemysłowa i liniowa” – piszą autorzy raportu. Dodają, że „W aglomeracji górnośląskiej wskazany został również obszar przekroczenia średniorocznego stężenia dwutlenku azotu, związany z oddziaływaniem transportu drogowego, obejmujący przebiegającą przez Katowice autostradę A4”.
W związku z powszechnie występującym problemem zanieczyszczenia powietrza pyłami raport zaleca prowadzenie przez wszystkie samorządy intensywnych działań kontrolnych w indywidualnych gospodarstwach domowych co do przestrzegania zapisów „uchwały antysmogowej”, pod kątem zakazu spalania paliw najgorszej jakości.
Cały raport w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej www.katowice.wios.gov.pl, umieszczono go w zakładce „Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska”.

(RED)