Kontynuacja prac kanalizacyjnych na etapie II, podłączenia budynków do sieci na etapach I i III, budowa dwóch tłoczni ścieków oraz dalsze odtworzenia dróg – tak w dużym skrócie kształtują się tegoroczne założenia postępującej w iście rekordowym tempie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Szeroko zakrojone przedsięwzięcie nabrało w ostatnich miesiącach znacznego rozpędu, dzięki czemu rok 2020 zakończony został ze znacznym wyprzedzeniem zadań w stosunku do harmonogramu. Poziom zaawansowania projektu sięgnął 94 procent, wykonano bowiem 74,8 kilometra sieci z planowanych 79,4 km. Z racji tego, że na etapach I i III prace montażowe dobiegły końca i uzyskano zgodę na użytkowanie sieci, do przeszło tysiąca właścicieli budynków skierowane zostały przez Urząd Gminy w Wilkowicach stosowne pisma o możliwości wykonywania podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. – Istotnie zbliżyliśmy się do końcowego sukcesu, którym będzie uzyskanie efektu ekologicznego. Przypomnę, że odpowiednia liczba podłączonych budynków do kanalizacji ma kluczowe znaczenie dla właściwego rozliczenia projektu, dofinansowanego z wielomilionowych dotacji unijnych – wyjaśnia wójt gminy Janusz Zemanek.

Plany na ten rok także zakładają prowadzenie intensywnych prac na terenie gminy, szczególnie w sołectwie Wilkowice. Gdy tylko aura na to pozwoli, rozpocznie się budowa dwóch tłoczni ścieków – w Huciskach na ul. Galicyjskiej przy granicy gminy oraz na tzw. Bułgarii przy ul. Łubinowej.– Z uwagi na topografię terenu nie jest możliwe prowadzenie kanalizacji grawitacyjnej na całym obszarze gminy. Dlatego kluczowe jest znaczenie tłoczni dla tej inwestycji – podkreśla Andrzej Brzyski, kierownik Jednostki Realizującej Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice. – Mówimy o rozwiązaniach niezbędnych, ale co także godne zauważenia nowoczesnych, bezpiecznych i wydajnych technologicznie – dopowiada wójt Zemanek.

Najbliższe miesiące to kontynuacja prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej na etapie II. To kolejne ponad 7 km sieci – w większości w Wilkowicach, ale i w Bystrej w ramach rozszerzenia obecnego projektu o „Zadanie 13”, pozwalające na wykonanie dodatkowej sieci długości ok. 2,5 km i w perspektywie przyłączenie kolejnych 43 budynków. Już od wiosny na dużą skalę będą realizowane odtworzenia dróg na całym etapie II. – Mam nadzieję, że największe uciążliwości są już za nami. Problemy z przejazdem niektórymi drogami, a takie mogą się lokalnie pojawiać, będą na bieżąco monitorowane – mówi Janusz Zemanek.

Choć projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” ma zakończyć się de facto w 2022 roku, istnieje duża szansa, że finalizacja nastąpi znacznie wcześniej. – Patrząc na duże tempo inwestycji zakładamy, że prace wyprzedzą założony harmonogram nawet o rok – zauważa z satysfakcją wójt gminy Wilkowice.

Marcin Nikiel

 

Foto: Mirosław Łukaszuk

 

Pytania i odpowiedzi

Inwestycja „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” wywołuje szereg pytań mieszkańców. Przedstawiamy te pojawiające się najczęściej wraz z odpowiedziami.

 

Co zrobić po otrzymaniu pisma z Urzędu Gminy?

Najistotniejsze jest uważne i spokojne przeczytanie całości dwustronnego pisma. W dalszej kolejności należy zastanowić się nad możliwym terminem podłączenia swojej nieruchomości do sieci.

 

Kiedy złożyć wypełnione wnioski do Aqua S.A.?

Co najmniej miesiąc przed planowanym wykonaniem podłączenia. Kolejne działania możliwe będą po uzyskaniu z Aqua S.A. stosownej informacji dotyczącej warunków wykonania przyłącza. Druki wniosków znajdują się w korespondencji z Gminy.

 

Jakie wnioski składamy do Aqua S.A.

Właściciel nieruchomości składa do Aqua S.A. w Bielsku-Białej wypełniony i podpisany „Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej” oraz wypełniony i podpisany „Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza” (w nim podajemy planowany termin budowy przyłącza).

 

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek musi być kompletny, włącznie z wypełnionymi rubrykami dotyczącymi ilości ścieków oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń. Należy obliczyć je ze wzoru podanego we wniosku, tj. jeżeli w budynku zamieszkują 2 osoby, ilość obliczana jest jako 0,1 metra sześciennego/dobę x 2 osoby, co daje = 0,2 (wartość ta wpisywana jest we wniosku).

 

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o „Warunki...” należy dołączyć 2 egzemplarze mapy sytuacyjnej projektowanego przyłącza (otrzymane w materiałach z Urzędu Gminy). Do wniosku o „Potwierdzenie...” dołączamy otrzymaną z Gminy dokumentację projektową przyłącza. Dokumentacja ta zostanie zwrócona przez Aqua S.A. razem z warunkami przyłączenia.

 

Kto jest inwestorem w przypadku wykonania przyłącza?

Inwestorem jest właściciel nieruchomości, który powinien zostać wpisany w odpowiedniej rubryce otrzymanego wniosku do wypełnienia. To właściciel zleca wykonanie przyłącza swojego budynku wybranej przez siebie firmie, mającej doświadczenie w realizacji tego rodzaju inwestycji. Gmina dysponuje wykazem firm działających w tej branży w naszym rejonie.

 

Dlaczego gmina nie wykonuje przyłączy?

Zgodnie z ustawą przyłącze realizowane jest przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, która ponosi zarazem jego koszt. Gmina zleciła na swój koszt wykonanie sieci kanalizacji głównej i bocznej oraz sięgaczy zakończonych studzienką, do której należy wprowadzić przyłącze z budynku.

 

Jakie kroki należy podjąć już po wykonaniu przyłącza?

Właściciel zgłasza do Aqua S.A., do Działu Inwestycyjno-Technicznego – Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta lub telefonicznie (33 828-02-62 lub 33 828-03-36) wykonane przyłącze do przeglądu technicznego (w otwartym wykopie). Inspektor Aqua S.A. w umówionym terminie dokonuje przeglądu technicznego przyłącza i sporządza stosowny protokół z przeglądu. Właściciel (jeżeli nie było to wcześniej ustalone z wykonawcą przyłącza) zleca uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej na miejscu wykonania podłączenia w otwartym wykopie. Inwestor ponosi koszt inwentaryzacji geodezyjnej i dostarcza ją do Aqua S.A.

Po przekazaniu wszystkich dokumentów Aqua S.A. podpisuje protokół odbioru końcowego przyłącza i zawiera z właścicielem umowę na odprowadzenie ścieków.

 

Inwestycja okiem kamery

Na profilu „Gmina Wilkowice” na Facebooku ukazał się materiał filmowy, który doskonale oddaje szeroki zakres prac realizowanych w ramach projektu na przestrzeni minionego roku. Ujęcia z poszczególnych miejsc inwestycji – we wszystkich sołectwach gminy – wsparte zostały wymownym komentarzem. I tak oglądający dowiaduje się m.in. że na koniec 2020 r. poziom zaawansowania projektu wyniósł 94 proc., zakończono prace na etapach I i III, co umożliwia podłączanie się właścicieli budynków do sieci zbiorczej, ułożono łącznie ponad 18 tys. mkw. nawierzchni asfaltowych, zużyto przeszło 600 ton kruszyw na wzmocnienie poboczy, a tempo realizacji przedsięwzięcia to aż ok. 3 km sieci w uśrednionym przeliczeniu na każdy kolejny miesiąc zadania.

Film dostępny jest również na dedykowanym kanale „Gmina Wilkowice” na platformie YouTube pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=gCjzDJqoPeE.

 

Wielkość sieci

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 79,42 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – grudzień 2022 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

 

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77, wew. 411

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.