To jeden z etapów realizacji szeroko zakrojonego projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”, w którym skupiono się na budowie infrastruktury rekreacyjnej oraz działaniach przyrodniczych, poprawiających nie tylko aspekt wizualny, ale i stan środowiska w tym rejonie gminy.

Z tutejszych ekosystemów łęgowych zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci, jak również inwazyjne rośliny obcego pochodzenia, stwarzając atrakcyjne miejsce rekreacji dla mieszkańców całego regionu.

Początkiem ścieżki jest mostek na granicy miasta Bielska Białej i Bystrej. Teren nadbrzeżny potoku Białka zmienił się dzięki tej inwestycji nie do poznania. Dotychczas wiodła tędy błotnista, zaniedbana ścieżka rowerowa zarośnięta z obu stron przez rdestowiec ostrokończysty, niezwykle inwazyjny i ekspansywny chwast. Obecnie widok na potok Białki został odsłonięty – także dzięki usunięciu kilkunastu ton śmieci – i może cieszyć oko czystością swoich wód oraz pięknem otaczającej go przyrody. Wzdłuż nurtu rzeki prowadzi szeroka tłuczniowa ścieżka. Idąc nią po około 900 metrach po prawej stronie docieramy do miejsca na odpoczynek w sezonowym centrum edukacji ekologicznej. To teren wielkości ok. 24 arów podzielony na trzy strefy – edukacyjną, w skład której wchodzą „klasa w krajobrazie” oraz labirynt, integracyjną z ażurową wiatą i ławkami parkowymi oraz interaktywną, obejmującą ślady kreta, dzika, jelenia, gęsi, rysia i ścieżkę sensoryczną. Dzięki temu jest to miejsce, które dobrze łączy spędzanie czasu w sposób przyjemny i pożyteczny. Uporządkowano ponadto pobliski teren, nasadzono krzewy, a w otoczeniu placu, zamontowano kilkanaście budek lęgowych dla pluszcza oraz tabliczek o charakterze edukacyjnym. Koszt tego zakresu prac to 728 100,00 zł.

Podążając dalej nową ścieżką po ok. 200 metrach pod wiaduktem drogi ekspresowej S1 musimy przedostać się na drugą stronę rzeki, co ułatwi nam przebudowana kładka dla pieszych o długości 12 metrów i szerokości 2,5 m. Mostek jako element tras powstawał na przełomie lat 2019-2020 i kosztował 302 538,80 zł.

Kolejny etap naszej wędrówki wiedzie wzdłuż S1 po asfaltowej drodze serwisowej aż do ronda, następnie wzdłuż ul. Wyzwolenia i dalej wzdłuż ul. Dworcowej i ul. Do Boru, w tym przez kładkę nad drogą S1, ul. Relaksową, aż do istniejącej i urządzonej już ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Lasku Wilkowickim. Daje to łącznie 3,6 km wygodnej i malowniczo usytuowanej trasy. W ramach projektu na całej długości trasy w kilkunastu punktach umieszczone zostały tablice informacyjne.

Koszt całego zadania „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” zamknął się w kwocie 1 080 655,47 zł. Urząd Gminy pozyskał na jego realizację 85-procentowe dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania 5.4.3. Ochrona bioróżnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. (R)

 

 

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Otwarcie na potrzeby mieszkańców i pokazywanie gminy z jak najlepszej strony to dla nas kluczowe cele, które przyświecają naszym działaniom. Kolejna z wykonanych inwestycji sprzyjać ma przyjemnemu i bezpiecznemu spędzaniu wolnego czasu. Jestem przekonany, że swoje zadanie już spełnia i będzie służyła mieszkańcom długimi latami, a kolejne inwestycje w tym regionie jeszcze zwiększą znaczenie już wykonanych prac.

Zawsze powtarzam, że nasza gmina nie jest sypialną dla Bielska-Białej – to raczej Bielsko-Biała jest zakładem pracy dla mieszkańców gminy Wilkowice. Jasne, że wielu z nas pracuje w największym mieście w regionie, ale przecież to tutaj, w naszej lokalnej społeczności funkcjonujemy na co dzień, tu jest nasze miejsce do życia, w którym dzięki rozmaitym potrzebnym inwestycjom na różnych płaszczyznach czujemy się komfortowo. O to będziemy niezmiennie zabiegali.

 

Zdjęcia: Mirosław Łukaszuk/ Marcin Nikiel. Przebudowana kładka umożliwia przedostatnie się z nowej ścieżki na drugą stronę rzeki.

 

W otoczeniu placu zamontowane zostały dobrze wpisujące się w tutejszy krajobraz hotele dla owadów.

 

Labirynt to jeden z najciekawszych elementów terenu sezonowego Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

Montaż tablic edukacyjnych zapewnia osobom zainteresowanym pogłębienie wiedzy o ciekawostki ze świata fauny i flory.

 

Centralne miejsce dużego placu przy trasach stanowi ażurowa wiata.

 

Jedna z zagospodarowanych stref wyposażona została m.in. w „klasę w krajobrazie”.

 

Wygodną ścieżkę przemierzać można wzdłuż Białki, której brzegi zostały w ramach inwestycji uprzątnięte.