Poprawa bezpieczeństwa to główne założenie przyświecające realizowanym na dużą skalę na terenie Jaworza modernizacjom infrastruktury drogowej.

W bardzo szybkim tempie przeprowadzone zostały prace na ulicy Południowej. Wykonano wpierw frezowanie dotychczasowej nawierzchni, następnie nałożono nową nawierzchnię asfaltową o szerokości nieprzekraczającej 4 m. Inwestycja objęła spory odcinek długości 500 metrów, od parkingu w pobliżu amfiteatru w Jaworzu aż do ul. Podgórskiej. Gmina na ten cel wyasygnowała ponad 300 tys. zł ze środków własnych.

W trakcie jest budowa chodnika wzdłuż ul. Niecałej. To zadanie zamykające się wprawdzie na 250 m, o tyle jednak skomplikowane, że realizowane na trudnym terenie i obejmujące prace odwodnieniowe, w tym m.in. dotyczące przepustu pod torami. Stąd też znaczna kwota rzędu 550 tys. zł, jaką w budżecie zabezpieczono na inwestycję, zahaczającą również o sąsiednią gminę Jasienica. Plany już na przyszły rok zakładają wykonanie na tym odcinku nowej nakładki asfaltowej.

Gmina Jaworze przystępuje również do poprawy bezpieczeństwa na ul. Średniej. Taka potrzeba była wyraźnie sygnalizowana przez część mieszkańców w tym rejonie, zwracających uwagę na zbyt szybko przemieszczające się tą ulicą samochody. W ramach inwestycji na odcinku blisko 1 km przewidziano montaż trzech wyniesionych skrzyżowań oraz jednej pary szykan spowalniających ruch w miejscu, gdzie usytuowany jest wyświetlacz prędkości. Zaplanowano na to zadanie środki na poziomie ok. 250 tys. zł, ale dokładna wartość znana będzie dopiero po zakończeniu procedury przetargowej.

Roboty o mniejszym zakresie, także finansowane w całości przez Gminę Jaworze, ruszą wkrótce przy innych drogach gminnych, a więc ul. Zajęczej, Widok i Promienistej. Będą to prace cząstkowe związane z poprawą nawierzchni dróg, np. w przypadku ul. Zajęczej zlikwidowane zostaną płyty ażurowe.

Gmina przygotowuje ponadto w porozumieniu z Powiatem Bielskim projekt budowy chodnika na odcinku 800 m wzdłuż ul. Cisowej, od granicy z miastem Bielsko-Biała do drogi powiatowej ul. Słonecznej, Poważnie rozważane jest również wykonanie wyniesionego skrzyżowania przy Harendzie na ul. Zdrojowej. (MAN)

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Pomimo dość mocno ograniczonych w obecnej sytuacji samorządu możliwości finansowania inwestycji z własnych środków, zabezpieczyliśmy w budżecie fundusze na najpotrzebniejsze zadania, które poprawić mają stan dróg i chodników na terenie gminy. Łącznie z wykonanymi już miejscami parkingowymi przy jaworzańskim amfiteatrze mówimy o kwocie ok. 1,7 mln zł.

To naprawdę sporo. Ale mam pełne przekonanie, że będą to pieniądze dobrze wydane, bo wpisujące się w znaczną poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego. Lepsze drogi to jedno, a przecież równie ważne są wygodne chodniki, z których nasi mieszkańcy korzystają. Robimy wszystko co w zasięgu naszych finansowych możliwości, aby oczekiwaniom w tym względzie sprostać.

Foto: Marcin Nikiel. Wzdłuż ul. Niecałej powstaje bezpieczny chodnik.