Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Tak dla czystego powietrza”.
Jak wyjaśniają organizatorzy, prace mają dotyczyć efektów likwidacji niskiej emisji i to właśnie jest główna zasada organizująca konkurs. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego. Prace konkursowe rozpatrywane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych – od 6-7 do 14-15 lat. Szczegółowe zasady uczestnictwa określone są w Regulaminie Konkursu, udostępnionym na stronie Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl w zakładce „Aktualności”, stamtąd należy też pobrać kartę zgłoszeniową.
Prace konkursowe należy nadsyłać na adres Organizatora: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Nieprzekraczalnym terminem jest 4 grudnia godz. 15.00, przy czym decyduje data wpływu do Biura Funduszu, zaś prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do końca grudnia 2019 r.
Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

(R)