Poprawia się stan dróg, przybywa też wygodnych chodników i przejść dla pieszych. Wszystko to przekłada się na większe bezpieczeństwo ich użytkowników, przede wszystkim mieszkańców gminy Wilkowice.

Miniony rok był kolejnym bardzo intensywnym okresem pod względem inwestycji w infrastrukturę drogową na terenie wszystkich sołectw. Spora część z nich miała związek z realizacją wielomilionowego projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”, przyczyniającego się do poprawy komfortu życia mieszkańców. W Wilkowicach na kilkunastu ulicach odtworzono łącznie 11,1 tys. mkw. nawierzchni asfaltowej. Dotyczy to zarówno niewielkich odcinków, jak i całości dróg, przy których prowadzone były prace kanalizacyjne. Nawet tam bowiem, gdzie drogi uszkodzone były w następstwie inwestycji w nieznacznym stopniu, przebudowano je na całej długości przy znacznym udziale środków z budżetu Gminy.

Ważnym zadaniem w zakresie poprawy bezpieczeństwa była przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i ul. Kościelną w Wilkowicach. Dzięki szeroko zakrojonym pracom, realizowanym przy dobrej współpracy Gminy z Powiatem Bielskim, podniesiono całą tarczę skrzyżowania. Efekt jest widoczny, samochody wyraźnie zwalniają, dzięki czemu znaczny w tym rejonie ruch pieszych zyskał na bezpieczeństwie. Ta inwestycja pochłonęła 246,4 tys. zł, z czego dofinansowanie Gminy Wilkowice to 104,2 tys. zł.

Także wspólnie z Powiatem, kosztem 533,9 tys. zł przy równomiernym wkładzie obu samorządów, wyremontowano mocno już uszkodzoną nawierzchnię asfaltową ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Szkolnej w kierunku Hucisk. Prace polegały na sfrezowaniu asfaltu i położeniu nowej warstwy oraz regulacji studzienek na długości ok. 900 metrów.

Ogromne znaczenie w trosce o bezpieczny ruch pieszych, zwłaszcza dzieci idących do szkół podstawowych, ma wyniesienie dwóch przejść dla pieszych, sfinansowane z funduszy powiatowych. To miejsca na ul. Juliana Fałata w Bystrej w pobliżu przystanku autobusowego „Bystra Ława” oraz w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia i ul. Szkolnej w Wilkowicach.

Na ul. Szczyrkowskiej – od szkoły w Mesznej do granicy gminy oraz od ul. Szkolnej do potoku Mesznianka w kierunku Bystrej – przeprowadzono kolejne etapy budowy oświetlenia chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej. Łącznie w ramach inwestycji stanęło 55 słupów oświetleniowych, z czego 18 sztuk w ub.roku kosztem przeszło 120 tys. zł.

Za niemalże strategiczną uznać należy rozbudowę ul. Agrestowej wraz z odwodnieniem. Poszerzono jezdnię, wymieniono warstwy konstrukcyjne, powstały miejsca parkingowe oraz chodnik. To zadanie musiało zostać zrealizowane jednak w pierwszej kolejności, dlatego, aby możliwe było rozpoczęcie prac związanych z budową nowego przedszkola w Mesznej.

Systematyczną poprawę stanu dróg na terenie gminy zapewnia także postępująca rozbudowa kanalizacji deszczowej. Pracownicy Referatu Służb Technicznych Urzędu Gminy wybudowali ok. 300 m rowów uzbrojonych korytami betonowymi – m.in. przy ul. Rzemieślniczej w Wilkowicach, ul. Energetyków w Mesznej i ul. Skośnej w Bystrej. Istotne jest, że w wielu przypadkach odbudowa rowów miała miejsce w systemie partycypacji w kosztach przez mieszkańców danych ulic, zdających sobie sprawę, iż brak odwodnienia to spory problem i główna przyczyna niszczenia dróg. (M)

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

W bez wątpienia trudnym roku z wielu względów nie zwolniliśmy inwestycyjnego rozmachu. Tyczy się to różnych obszarów funkcjonowania gminy, również wyraźnej poprawy infrastruktury drogowej, na którą nie szczędziliśmy środków własnych. Zadania te są o tyle ważne, że mają przecież bezpośredni związek z bezpieczeństwem naszych mieszkańców. Wszyscy chcemy poruszać się równymi drogami czy korzystać z wygodnych chodników, toteż zmierzające w tym kierunku inwestycje będziemy dalej prowadzić, oczywiście na miarę finansowych możliwości i pozyskiwanych środków zewnętrznych.

Zdjęcia: Mat. UG Wilkowice. Chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż głównej drogi w Mesznej zyskała oświetlenie.

Systematyczne prace związane z odwodnieniem są niezbędne, aby drogi nie ulegały zniszczeniu.

Skrzyżowanie drogi powiatowej ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i ul. Kościelną w Wilkowicach zostało wyniesione, co pozwoliło poprawić bezpieczeństwo.