Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a także organy prowadzące placówki oświatowe mogą stać się beneficjentami nowych konkursów, organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotacje przyznane zostaną na pomysłowe wykonanie ekopracowni.
Pierwszy z konkursów to ?Zielona Pracownia_Projekt?. Jego głównym założeniem jest nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni w szkołach, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Miejsca takie mają uatrakcyjnić warunki nauczania, w ślad za tym przynieść wymierne korzyści ekologiczne. Nagrodzone projekty ? wnioski składać można do końca września, a rozstrzygnięcie nastąpi w październiku ? mają zostać przeprowadzone w roku szkolnym 2015/2016. Pod uwagę w ocenie jury brane będą aspekty pomysłu na zagospodarowanie pracowni, wykorzystania jej przestrzeni, funkcjonalności, estetyki, innowacyjności i oryginalności rozwiązań oraz różnorodności wyposażenia.
Z kolei konkurs ?Zielona Pracownia? przeznaczony jest dla organów prowadzących placówki oświatowe na terenie całego województwa śląskiego. Ekopracownie mają w tym przypadku służyć potrzebom nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych, czy geologicznych. Dofinansowane zostaną te projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Wnioski będą przyjmowanie w listopadzie.
Dotacje będą udzielane do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych. 20 proc. kosztów zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej, przyznanej laureatowi konkursu ?Zielona Pracownia_Projekt?. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl. (MAN)

EKO Zielona szkola SLA