O kolejne zadanie rozszerzony zostanie projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Dzięki temu ponownie wzrośnie ilość mieszkańców mogących już niebawem podłączyć się do sieci kanalizacyjnej.

Po ustaleniu i zapewnieniu finansowania robót oraz podpisaniu niezbędnych umów w ramach „Zadania nr 13” Gmina Wilkowice przystąpiła niezwłocznie do opracowania ponadplanowego rozszerzenia projektu unijnego. Nowe „Zadanie nr 14”, bo o nim mowa, w swoim zakresie obejmie nieskanalizowane dotychczas rejony ul. Malinowej oraz Kolejowej w Wilkowicach. To obszary, które były już brane pod uwagę przed kilku laty, ale nie udało się wówczas uzyskać wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i budowa kanalizacji w tej części Wilkowic została odłożona w czasie.

Wspomniane zadanie zrealizowane zostanie jeszcze w tym roku. W przypadku ul. Malinowej prace związane z budową sieci kanalizacyjnej prowadzone będą na długości 391 metrów, przewidziano również odtworzenie dróg na odcinku, na którym będzie poprowadzona kanalizacja. W rejonie ul. Kolejowej zostanie ułożonych w sumie 166 m sieci, ponadto konieczne będzie zabudowanie pięciu przydomowych przepompowni ścieków. Taki charakter prac ma bezpośredni związek z ukształtowaniem terenu i stanowi jedyne rozwiązanie umożliwiające właściwe odprowadzanie ścieków.

Przywołane inwestycje pochłoną łącznie około 650 tys. zł. To oszczędności wynikające z faktu, że na wcześniejszych etapach realizacji projektu Gmina finansowała przedsięwzięcia związane z projektem, ale wykraczające poza jego zakres. Ostateczne rozliczenie etapów I oraz III projektu „uwolniło” część pieniędzy, które mogą być teraz wydatkowane na dalsze działania dotyczące budowy kanalizacji.

Gmina czyni jednocześnie starania, aby „Zadanie nr 14” uzupełnić o kolejny obszar w obrębie ul. Swojskiej i Złotej, a dzięki temu umożliwić przyłączenie budynków zlokalizowanych w tym rejonie. Zadanie to zwiększy długość sieci o kolejne 400 m. Jest to o tyle trudniejsze, że wymaga zaangażowania dodatkowych środków na poziomie ok. 500 tys. zł oraz przeprowadzenia procedury przetargowej.

Niezmiennie realizowane są tymczasem prace wynikające z dotychczasowego harmonogramu projektu. Pomimo zmiennej aury w ostatnim miesiącu ułożono około 800 mb kanalizacji. W najbliższych tygodniach projekt wchodzi w szczególnie ważną dla mieszkańców fazę odtworzenia nawierzchni dróg. W sumie w tym roku w sołectwie Wilkowice zostanie ułożone blisko 15 tys. mkw. nawierzchni asfaltowych. Szczególnie trudne, ale zarazem interesujące ze względu na głębokość wykopów, będą roboty związane z budową pompowni – tłoczni ścieków w dwóch lokalizacjach w Wilkowicach.

Końcem miesiąca odbędą się przeglądy dróg, odtworzonych po robotach kanalizacyjnych w latach poprzednich. Wszelkie uszczerbki i ubytki nawierzchni oraz pęknięcia poboczy sygnalizowane również przez mieszkańców zostaną zgłoszone do wykonawcy, celem podjęcia napraw gwarancyjnych. (M)

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Tempo realizowania przyłączeń do sieci kanalizacyjnej przez mieszkańców spełnia nasze oczekiwania, co jest niewątpliwie powodem do satysfakcji. Z danych, którymi dysponujemy, wynika, że biorąc pod uwagę pogodne dni średnio dziennie podłączanych jest około siedmiu budynków, co tylko na przestrzeni tego roku daje liczbę ok. 300 obiektów.

To ważne, że w dążeniach do wielokrotnie przywoływanego wątku uzyskania efektu ekologicznego, jaki wspólnie mamy do osiągnięcia, mieszkańcy wykazują tak daleko idącą aktywność. Zaangażowanie ze strony mieszkańców jest dla nas bardzo mobilizujące. Odpowiedzią z naszej strony są kolejne rozszerzenia projektu budowy kanalizacji o pozostałe jeszcze, już nieliczne, nieskanalizowane dotychczas obszary.

 

Toaleta to nie śmietnik

Pod powyższym hasłem na terenie gminy Wilkowice realizowana będzie przez Aquę S.A. wspólnie ze Stowarzyszeniem Wodociągowców Województwa Śląskiego kampania edukacyjna, która skierowana zostanie do dzieci z klas 1-3 oraz „zerówek”. Celem akcji jest uzmysłowienie do czego służy kanalizacja i co nie powinno do niej trafiać.

Szerokie działania edukacyjne i informacyjne są bardzo potrzebne, co potwierdzają niedawne przypadki, gdy do sieci kanalizacyjnej wykonanej w ostatnim czasie trafiły nieprzeznaczone do tego materiały powodując jej zablokowanie. – Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Zamierzamy o tym notorycznie przypominać. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby zupełnie nowe urządzenia ulegały awariom w konsekwencji nieodpowiednich ludzkich działań. Szkody w następstwie bezmyślnego postępowania mogą być naprawdę znaczące. Awaria systemu kanalizacyjnego, którą odczuliby w codziennym funkcjonowaniu nasi mieszkańcy to jedno, ale nie możemy również zapominać o realnym zagrożeniu skażenia środowiska – mówi wójt gminy Janusz Zemanek.

Foto: Mat. UG Wilkowice. Pomimo zmiennych warunków pogodowych wczesną wiosną w różnych częściach gminy kontynuowane były szeroko zakrojone prace związane z inwestycją.

 

Czego NIE WOLNO wrzucać do urządzeń sanitarnych – umywalek, zlewozmywaków, toalet i kratek ściekowych?

  • tłuszczy, zużytych olejów, rozpuszczalników
  • żywności, obierek i odpadów kuchennych
  • maseczek, rękawiczek i woreczków jednorazowych
  • żwirku z kuwety dla kota
  • pieluch, podpasek, gazet, szmat, chusteczek itp.
  • odpadów budowlanych takich, jak piasek, żwir, gips, popiół, szkło itp.
  • środków chemicznych, w tym lekarstw, farb czy lakierów
  • niedopałków papierosów, patyczków higienicznych

 

***

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 79,42 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – grudzień 2022 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

***

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.