Realizowany nieprzerwanie od 2017 roku projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” dobiegł końca. To największe w historii Gminy zadanie inwestycyjne, którego przeprowadzenie przełoży się przede wszystkim w długofalowej perspektywie na jakość i komfort życia mieszkańców, a także możliwości rozwoju gospodarczego samej Gminy.

Był koniec stycznia 2016 roku, gdy Gmina Wilkowice złożyła wniosek aplikacyjny do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie projektu przygotowanego przez Biuro Projektów Hydrosan z Gliwic. Nieco ponad pół roku później, dokładnie 22 sierpnia, miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, co de facto otworzyło szeroko zakrojone działania związane z ogromną inwestycją.

 

Kolejne etapy

Tak potężny projekt wymagał sprawnego zarządzania i nadzoru. Dla zapewnienia właściwej jego realizacji, poprzez zarządzanie i kontrolę, w grudniu 2016 roku powołana została w Urzędzie Gminy Wilkowice Jednostka Realizująca Projekt (JRP). Głównym jej celem było stworzenie warunków do wykonywania obowiązków beneficjenta, czyli Gminy Wilkowice, umożliwiających realizację projektu, a w szczególności przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi i rozliczaniem.

Nadzór inżynierski nad wszystkimi robotami budowlanymi sprawował wybrany również w drodze przetargu Inżynier Projektu – firma Dom Inżynierski Promis ze Szczecina. W drugiej połowie 2017 r., rozpoczęto roboty budowlane na etapie I. Do końca 2020 r. wykonująca tą część inwestycji firma IBG Instalbud z Rzeszowa wybudowała 33,3 km sieci kanalizacyjnej. Na lata 2018-2022 przypadły prace w ramach etapu II. Przy współpracy konsorcjum firm Wulkan z Wadowic oraz spółki AG System z Krakowa powstało nie tylko 39 km sieci (włącznie z dodatkowymi Zadaniami nr 13 i 14), ale także dwie duże tłocznie – „Huciska” przy ul. Galicyjskiej oraz „Łubinowa” przy ul. Chabrowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zapewniające gromadzenie ścieków, a następnie ich dalsze transportowanie do oczyszczalni.

Etap III z kolei, realizowany przez konsorcjum firm Wulkan z Wadowic i Aqua-System z Bielska-Białej, ruszył w połowie 2018 r. i finiszował wraz z końcem 2020 r., obejmując 10,9 km sieci. Projekt pod względem robót budowlanych zakończył się ostatecznie w styczniu 2023 r., gdy firma Pawlimex z Limanowej zrealizowała na długości 0,4 km Zadanie nr 15 – kolejne z dołożonych do całości inwestycji dzięki staraniom Gminy i wychodzące również naprzeciw oczekiwaniom samych mieszkańców.

 

Uroczyste podsumowanie

Wszystkie najważniejsze momenty inwestycji zostały wspomniane i wyświetlone także multimedialnie w piątek 24 marca, podczas konferencji w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”, podsumowującej projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Ogromną skalę przedsięwzięcia przybliżył w szczegółach Andrzej Brzyski, kierownik Jednostki Realizującej Projekt. Wójt Janusz Zemanek podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do przeprowadzenia zadania – począwszy od władz gminy z poprzedniej kadencji z wójtem Mieczysławem Rączką na czele, przez przedstawicieli wykonawców na poszczególnych etapach, aż po obecnych pracowników Urzędu Gminy, z wielkim zapałem angażujących się na co dzień w ten historyczny projekt. Sukcesu całej Gminie i jej mieszkańcom gratulowali tego dnia m.in. parlamentarzyści – posłanki Małgorzata Pępek i Mirosława Nykiel oraz posłowie Przemysław Koperski i Mirosław Suchoń, a także reprezentujący samorząd powiatowy radni Janina Janica-Piechota i Grzegorz Gabor.

Wybrzmiewające donośnie słowa uznania nie są w tym przypadku na wyrost. W ostatnich latach oddano do użytkowania ponad 84 kilometry sieci kanalizacji sanitarnej w różnych częściach gminy, a więc sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice. To długość imponująca, a na wyobraźnię niech działa najlepiej fakt, że jest to odległość, która w linii prostej prowadzi z Wilkowic do... Krakowa.

Wybudowano ponadto nowoczesne tłocznie ścieków, które kierują odebrane nieczystości z poszczególnych budynków do oczyszczalni w Komorowicach, a praca tych tłoczni monitorowana jest w systemie całodobowym na dyspozytorni Aqua S.A. Obecnie, po zrealizowaniu tej wielkiej inwestycji, sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy liczy ponad 151 km, a poziom skanalizowania całej Gminy Wilkowice wynosi aż 96 procent. Podłączonych do nowo powstałej sieci zbiorczej zostało już 1506 budynków, co równoznaczne jest z efektem ekologicznym na poziomie 88 proc. Docelowo ilość podłączeń osiągnąć ma 1697 budynków, w czym niezwykle istotną rolę odgrywają działania samych mieszkańców.

Dzięki inwestycji znaczącej poprawie uległa zarazem infrastruktura drogowa. Sporo dróg na terenie gminy po robotach kanalizacyjnych zyskało zupełnie nowe nawierzchnie, a tam, gdzie było to konieczne, wykonywano z środków własnych dodatkowe prace drogowe. Czysto statystycznie wspomnieć warto, że z masy asfaltowej odtworzono 54,9 tys. mkw. nawierzchni drogowych, a z kruszywa łamanego – 82,1 tys. mkw.

 

Rekordowa inwestycja

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” pochłonął środki na poziomie rekordowym – łącznie to 80,23 mln zł, z czego najistotniejsze znaczenie przypisać należy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w kwocie 41,74 mln zł. Środki rzędu 19,17 mln zł zostały pozyskane jako pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Wilkowice dołożyła z własnego budżetu 19,32 mln zł. Na sumę poniesionych wydatków składa się również dodatkowe 2,52 mln zł, co ma związek przede wszystkim z odtworzeniami dróg na całym ich odcinku, a nie tylko w miejscach, gdzie faktycznie były prowadzone prace kanalizacyjne.

Marcin Nikiel


Dziś, po tylu latach wzmożonych prac i różnych w tym okresie sytuacji, w których musieliśmy szukać rozwiązań mierząc się z trudnościami, dobrnęliśmy wspólnym wysiłkiem do końca potężnego projektu. Cieszymy się z tego sukcesu. Tym bardziej, że nie jest to wyłącznie inwestycja, która ma znaczenie „tu i teraz”, choć za oczywistość uznać trzeba poprawę komfortu codziennego życia czy aspekty dotyczące ochrony środowiska i uzyskanie jak największego efektu ekologicznego, do czego konsekwentnie zmierzamy. Patrzymy jednak długofalowo. To korzyść również dla przyszłych pokoleń mieszkańców gminy Wilkowice, ale i perspektyw jej dalszego rozwoju.

 

Inwestycja w liczbach:

 • 84,63 km – długość wykonanej sieci kanalizacyjnej
 • 1506 – budynki już podłączone
 • 1697 – docelowe podłączenie budynków
 • 88 procent – osiągnięty efekt ekologiczny
 • 80,23 mln zł – koszt całego projektu
 • 41,74 mln zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej
 • 19,17 mln zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • 19,32 mln zł – środki własne Gminy Wilkowice
 • 2,52 mln zł – środki własne związane z projektem poza projektem
 • 54,9 tys. mkw. – odtworzenia nawierzchni drogowych z masy asfaltowej
 • 82,1 tys. mkw. – odtworzenia nawierzchni drogowych z kruszywa łamanego
 • 4,2 tys. mkw. – odtworzenia nawierzchni drogowych z płyt wielootworowych

 

***

Do 2017 roku na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja projektu w ostatnich latach, z wykonaniem doprowadziła do skanalizowania gminy w ponad 96 proc., a łączna długość czynnej sieci kanalizacyjnej po zakończeniu inwestycji to powyżej 151 km.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – marzec 2023 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.

 

Foto: Gazeta Beskidzka. Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek wręczył podczas konferencji podsumowującej projekt statuetki jako podziękowanie dla osób najbardziej zaangażowanych w inwestycję.