Konkursy na utworzenie kolejnych tzw. zielonych pracowni ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ich adresatami są ponownie szkoły podstawowe i średnie oraz organy prowadzące placówki oświatowe na terenie województwa śląskiego.

„Zielona Pracownia_Projekt’2021” to konkurs skierowany do szkół podstawowych (kl. 4-8) i średnich, które nie posiadają jeszcze pracowni utworzonych ze środków Funduszu. Obejmuje przygotowanie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie wniosku złożonego przez placówkę podlegać będzie tradycyjnie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność i kreatywność zastosowanych rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2021 r.

Organy prowadzące placówki oświatowe są z kolei adresatami konkursu „Zielona Pracownia’2021”. Mogą one uzyskać dofinansowanie dla podległych sobie szkół podstawowych (kl. 4-8) bądź średnich w formie dotacji na utworzenie ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota nie może być wyższa niż 40 tys. zł. Wnioski w tym przypadku przyjmowane będą w terminie od 1 do 31 marca 2021 r.

Jak zakłada organizator konkursów, realizacja działań dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Katowicach wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego, poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dla wnioskodawców dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl. (MA)