Gmina Wilkowice zawarła umowę na dofinansowanie dalszych działań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na swoim obszarze. Do końca 2023 r., po podłączeniu kolejnych domostw, stopień skanalizowania gminy ma zwiększyć się do 91 proc.
Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” będzie kolejnym zadaniem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w tej gminie. Wójt Mieczysław Rączka podpisał umowę, zakładającą realizację projektu od 2017 r. przez pięć kolejnych lat. Inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 76,96 km wraz z dwoma pompowniami. Przewiduje się, że do końca 2023 r. do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 5293 mieszkańców, dzięki czemu stopień skanalizowania gminy Wilkowice osiągnie aż 91 procent.
Całkowity koszt ma wynieść 113,9 mln zł, z czego dotacja z Unii Europejskiej sięga kwoty 58,5 mln zł, a pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 28,2 mln zł. Dodatkowo zapewniono wkład własny gminy wraz z VAT na poziomie 27,2 mln zł.
Jak mówi nam wójt Mieczysław Rączka, gospodarka wodno-ściekowa jest na obszarach gminy na bieżąco monitorowana. – Naszą sieć kanalizacyjną sukcesywnie rozbudowujemy od przeszło dziesięciu lat, korzystając tak ze środków własnych, jak i wsparcia ze źródeł zewnętrznych. Kolejna inwestycja pozwoli jeszcze lepiej regulować gospodarkę ściekami, co dla całej gminnej społeczności jest świetną informacją – podkreśla.
Warto zaznaczyć, że od wielu lat władze gminy Wilkowice gospodarkę wodno-ściekową uważają za priorytetową. Pierwsze kanały ściekowe powstały tu w latach 90., była to kanalizacja obejmująca tereny przyległe do miasta Bielsko-Biała, głównie północne rejony Bystrej Śląskiej. W latach 2003-2005 na terenie miejscowości Wilkowice i Bystra kontynuowano budowę kanalizacji, powstał też wtedy kolektor, umożliwiający przyjęcie w przyszłości ścieków z terenu całej Mesznej.
Od roku 2006 gmina przeznaczała na rozbudowę sieci corocznie około 1 mln zł. Dodatkowo w latach 2010-2013 zrealizowano projekt budowy ponad 10,5 km sieci. W ub.roku wykonano we wszystkich miejscowościach gminy kolejne 4,8 km kanalizacji. Wszystko to doprowadziło już do skanalizowania blisko połowy terenu gminy.

(MAN)