Dla mieszkańców rejonu Dolnego Czańca w gminie Porąbka to istotna i długo oczekiwana informacja. Samorząd jeszcze w roku bieżącym przystąpi do realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej.


?Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka? ? taką nazwę nosi projekt, który przewiduje realizację ważnego zadania z myślą o mieszkańcach w sołectwie Czaniec. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 9 km z sześcioma przepompowniami sieciowymi oraz przyłączami kanalizacyjnymi, od budynków do granic nieruchomości, o łącznej długości blisko 3 km. Wspomniane zadanie dotyczy rejonu ulic: Królewskiej, Koralowej, Kryształowej, Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej wraz z ulicami bocznymi.


Przeprowadzenie wspomnianej inwestycji niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim podłączonych do kanalizacji zostanie kolejnych 572 mieszkańców. Zwiększy się zarazem poziom skanalizowania gminy, co stanowi wymierny efekt ekologiczny zadania. Pamiętać należy również o rozwoju gminy ? w pobliżu terenów, gdzie w bieżącym roku budowana będzie kanalizacja, powstało w ostatnich latach kilka zakładów produkcyjnych, a inne przedsiębiorstwa będą mogły myśleć teraz o dalszym rozwoju. Dotychczas bowiem w wielu przypadkach zwiększenie produkcji było znacznie utrudnione, bądź nawet niemożliwe bez sprawnego systemu odbierania ścieków. To z kolei może w istotny sposób przełożyć się na nowe miejsca pracy dla mieszkańców Czańca i całej gminy Porąbka.


? Budowa kanalizacji od dawna była wyczekiwana przez społeczność Dolnego Czańca. Mieszkańcom ułatwi to codzienne funkcjonowanie. Nie mam wątpliwości, że na tym koniecznym do realizacji przedsięwzięciu zyska również pod wieloma względami cała nasza gmina ? wyjaśnia Czesław Bułka, wójt Porąbki.


Prace w ramach projektu wykonane zostaną jeszcze w tym roku. Termin ich zakończenia przewidziano na listopad 2015 roku. Całkowita wartość zadania sięga kwoty blisko 9,5 mln zł, z czego nieco ponad 6,2 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.