Powiat Bielski rozpoczyna realizację kluczowych prac w projekcie unijnym z zakresu geodezji. Końcowym efektem będą znaczne ułatwienia dla tych osób, które za pośrednictwem e-usług zechcą skorzystać z systemu ewidencji gruntów i budynków.
W bielskim Starostwie Powiatowym 25 lipca została podpisana umowa, która obejmuje m.in. wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów, budynków oraz obiektów topograficznych, rejestru cen i wartości nieruchomości, czy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. Ze strony Powiatu Bielskiego podpisy złożyli starosta Andrzej Płonka oraz wicestarosta Grzegorz Szetyński. Partnerami w szeroko zakrojonym projekcie, opiewającym na 11 mln zł i finansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, są Powiat Cieszyński oraz Miasto Cieszyn.
Prace, jakie we wspomnianym zakresie zostaną wykonane na przestrzeni najbliższych miesięcy, dotyczyć będą informatyzacji i podniesienia jakości danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i innych baz danych geodezyjnych. Do ich przeprowadzenia wykorzystane zostaną innowacyjne technologie pomiarowe na zdjęciach lotniczych. Jak wyjaśnia starosta Andrzej Płonka, całe zadania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, ułatwienie w prowadzeniu inwestycji i zapewnienie wiarygodności danych, wykorzystywanych do analiz przestrzennych w subregionie południowym województwa śląskiego. Efekty pracy planowane są do osiągnięcia w czerwcu 2019 roku. Zaktualizowane bazy będą wówczas do dyspozycji obywateli, urzędów i inwestorów za pośrednictwem e-usług.
Przypomnijmy, że już wcześniej przy wsparciu środków unijnych powstał geoportal, czyli serwis oparty o powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Pozwala dotrzeć do niezbędnych informacji odnośnie gruntów w bardziej przystępny sposób, co z kolei wpływa na szybkość podjęcia działań, czy uzyskania stosownych pozwoleń.

(R)