Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska” przyznało Gminie Wilamowice dofinansowanie na dwa projekty.

Wnioskodawcą pierwszego projektu był Uczniowski Klub Sportowy im. „PTG Sokół” w Pisarzowicach. Operacja pod nazwą „Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu pod Park Tradycji Pisarzowskiej ze sceną mobilną” ma na celu przygotowanie miejsca przy Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, oddanym do użytku po rozbudowie i modernizacji końcem 2020 r. W tym miejscu będzie promowana i kultywowana pisarzowska tradycja poprzez prezentację lokalnego dorobku kulturowego na mobilnej scenie w nowo powstałym Parku Tradycji Pisarzowskiej.

Zadanie polegać będzie m.in. na wytyczeniu i wybrukowaniu ścieżek w parku z umiejscowieniem ławeczek, stworzeniu wydzielonego miejsca pozwalającego na przeprowadzenie plenerowych warsztatów edukacyjnych, teatralnych i plastycznych, organizowaniu prelekcji plenerowych, lekcji historii i małych prezentacji artystyczno-kulturalnych. W zakresie działań znajdzie się również wykonanie fotograficznej ekspozycji plenerowej archiwalnych zdjęć, przedstawiających nieistniejący już drewniany kościół oraz dworek Bulowskiego i dworek Krzemienia – na czterech tablicach, a także wykonaniu fotograficznej ekspozycji plenerowej tradycyjnego stroju pisarzowskiego wzdłuż głównej ścieżki parku – na ośmiu tablicach. Do tego należy doliczyć wykonanie jednej tablicy imitującej realny strój pisarzowski, pozwalającej każdemu z odwiedzających na zrobienie sobie zdjęcia w tym stroju.

Inwestycja zwiększy aktywność społeczną mieszkańców na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Realizacja operacji pozwoli na zwiększenie ochrony materialnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Zadanie rozpocznie się w lipcu, jego zakończenie zaplanowano na październik.

Z kolei wnioskodawcą drugiego projektu była Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina w Pisarzowicach. W ramach operacji pod nazwą „Wydanie czterech publikacji o różnorodnej tematyce historycznej obejmującej dziedzictwo niematerialne gminy Wilamowice” opublikowane zostaną następujące pozycje książkowe: „Kazania Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku”, tom II: „Kazania pisarzowickie”. Część I (1643-1646), „Krótkie historie o żołnierzach I wojny światowej pochodzących z Pisarzowic”, „Szukając korzeni. Rys historyczny rozwoju Straży Pożarnej w Pisarzowicach” oraz monografia Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil-Wilamowice” pt. „Z wilamowskim folklorem przez Europę”.

Po wydaniu poszczególnych publikacji, w maju i czerwcu zostaną zorganizowane promocje z udziałem autorów, przedstawicieli władz samorządowych i osób związanych z wydaniem książek. Dzięki publikacjom społeczność lokalna wzbogaci swoją wiedzę na temat dziedzictwa lokalnego i istniejących zasobów kulturowych obszaru gminy Wilamowice.

Prace związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz realizację zadań projektowych nadzorować będą pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach na podstawie podpisanych porozumień partnerskich. (MJ)