Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia pył zawieszony PM2,5 jest najbardziej szkodliwym dla człowieka spośród zanieczyszczeń atmosferycznych. Toteż ważne jest systematyczne monitorowanie poziomu jego stężenia, co na terenie województwa śląskiego odbywa się przy pomocy dwóch metod.
Widząc zainteresowanie sprawami niskiej emisji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, w jaki sposób prowadzi się stały monitoring charakterystycznych elementów pomiaru zanieczyszczeń. Automatyczny Pomiar pyłu zawieszonego PM2,5, stanowiącego nawet do 90 proc. pyłu PM10, prowadzony jest automatycznie i bezpośrednio emitowany dla wszystkich osób zainteresowanych. Wynik podaje się co godzinę, można więc na bieżąco śledzić poziom zanieczyszczenia w wybranym miejscu.
W województwie zlokalizowanych jest natomiast pięć stanowisk tzw. manualnego pomiaru pyłu PM2,5 w zakresie obliczania tzw. wskaźnika średniego narażenia. Jedno ze stanowisk znajduje się w Bielsku-Białej, pozostałe w Katowicach i Gliwicach dla aglomeracji górnośląskiej, w Żorach dla aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w Częstochowie.
W tym przypadku odczyt dokonywany jest przy użyciu pyłomierza manualnego. W nim znajduje się kasetka z filtrami, na których osadzają się zanieczyszczenia. Specjalna głowica, do której trafia powietrze, przepuszcza do dalszej fazy toru pomiarowego wyłącznie pył o określonej średnicy ziaren. Następnie pył osadza się na filtrze, co trwa jedną dobę, po czym filtr jest automatycznie zastępowany następnym. Wymiana całej piętnastofiltrowej kasetki prowadzona jest systematycznie co 14 dni i wówczas jest ona przewożona do laboratorium. Filtry są tu suszone i ważone. Na podstawie różnicy wagi filtra przed i po ekspozycji oblicza się wagę pyłu, a po uwzględnieniu objętości powietrza, którą filtr przepuścił, również stężenie pyłu.
Cała procedura powoduje, że wyniki pomiarów manualnych nie mogą być dostępne w sposób ciągły, tak jak w przypadku automatycznych. Odczytu dokonać można z czasowym przesunięciem nawet do 60 dni od końca miesiąca, w którym były prowadzone pomiary. Gwarantowana jest jednak bardzo duża dokładność takiego typu badania.

(RED)