Rady seniorów, jakie zakładają starsi mieszkańcy gmin, mają szansę odegrać wielką rolę w aktywizacji seniorów. Teraz działanie rad będzie jeszcze prostsze – zapowiada wiceminister i poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Szwed.

Wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed w poniedziałek 19 czerwca w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wziął udział w konferencji poświęconej radom seniorów. – Wiele takich rad przy organach samorządowych już powstało, mają już doświadczenie w swej najważniejszej działalności, a więc aktywizacji swojego środowiska. Mieliśmy okazję wymienić opinię, odpowiadałem także na pytania dotyczące polityki senioralnej państwa – wyjaśnia Stanisław Szwed. Prezentował nowe rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w szczególności odnoszące się do rad seniorów. Dokładnie też omówił rządowe programy prorodzinne, skierowane do tej grupy społecznej.

Chodzi o ustawę z 9 marca 2023 r. nowelizującą ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym oraz województwa. Rady seniorów w niektórych samorządach, przede wszystkim gminach, już działają, mają one charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Za główny cel swego funkcjonowania mają integrację, wspieranie i reprezentowanie środowisk seniorów poprzez współpracę z władzami samorządowymi, przedstawianie propozycji na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu terytorialnego na rzecz seniorów, a także – co niemniej ważne – podejmowanie działań na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.

Nie było jednak obowiązku tworzenia takich organów. W skali kraju na blisko 2,5 tys. gmin pod koniec 2021 r. działały 423 samorządowe rady seniorów. Teraz do powołania rady w gminach do 20 tys. mieszkańców wystarczy zebranie podpisów 50 osób, w gminach powyżej 20 tys. – 100 podpisów, w powiatach do 100 tys. – 150 podpisów, a powyżej 100 tys. – 250 podpisów, zaś w województwach do 2 mln mieszkańców – 500 podpisów, a powyżej 2 mln – 800 podpisów. Chodzi o podpisy osób w wieku powyżej 60. roku życia, będących mieszkańcami danego obszaru samorządu. Rady jednostek samorządu terytorialnego oczywiście w dalszym ciągu będą mogły tworzyć rady seniorów z własnej inicjatywy.

Rady seniorów zostaną wsparte przez rady gmin, miast, powiatów i województw, które zapewnią im lokal i obsługę administracyjno-biurową, a jej członkowie mogą liczyć na zwrot wydatków poniesionych w związku z działalnością w radzie seniorów, m.in. kosztów dojazdu. – Mamy nadzieję, że ułatwi to angażowanie się osób w starszym wieku w życie społeczne swoich gmin, miast, powiatów i regionów – wyjaśnia Stanisław Szwed.

W konferencji uczestniczyli również wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Joanna Jeleniewska, pełnomocnik wojewody śląskiego ds. seniorów Maria Nowak, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Marcin Chroszcz, przedstawiciele rad seniorów województwa śląskiego i organizacji działających na rzecz seniorów. (Łu)

Stanisław Szwed,

poseł Prawa i Sprawiedliwości,

wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej:

Nasze wsparcie dla seniorów ma wiele aspektów. Z całą pewnością do najważniejszych naszych działań należą programy socjalne, które poprzez system świadczeń umożliwiają godne życie wszystkim emerytom i rencistom. Ale zależy nam również na tym, aby po przejściu na emeryturę nie kończył się udział tej grupy w życiu społecznym, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu.

Nikt nie ma takiego doświadczenia życiowego jak starsi ludzie. Utrzymanie ich w dobrym stanie psychicznym i fizycznym pozwala młodszym pokoleniom korzystać z tej bezcennej wiedzy. To ważne, aby czynnie pozostali wśród nas i w tej różnej już od zawodowego życia formie cały czas wnosili wkład w życie społeczne naszych gmin i powiatów.

Obok powstających coraz liczniej Klubów Senior+, to właśnie ułatwienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem rad senioralnych pozwolą wesprzeć taką działalność. Liczę, że coraz liczniejsza z każdym rokiem grupa starszych osób pomoże rozwiązywać zarówno problemy seniorów, jak i lepiej zarządzać na poziomie samorządów sprawami społecznymi.