Po raz kolejny na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Jaworze spotkali się przedstawiciele działających w Jaworzu organizacji społecznych.

Spotkanie w ramach „Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Jaworze 2022” zorganizowano w czwartek 1 grudnia w sali budynku „Pod Goruszką”. Organizatorami byli Wójt Gminy Jaworze oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Bielska-Białej. Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze gminy. – Forum stanowi platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, ale także stwarza doskonałą okazję do dyskusji w gronie osób zaangażowanych w pracę na rzecz środowisk lokalnych. Uczestnicy mają również możliwość wzajemnego poinformowania się o planowanych kierunkach działania – mówi wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

W tegorocznym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ok. 25 organizacji pozarządowych, działających na terenie Jaworza, uczestniczyli w nim także wójt gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz i jego zastępczyni Anna Skotnicka-Nędzka. Z myślą o wsparciu organizacyjnym stowarzyszeń dla jej liderów przeprowadzono dwa bloki szkoleniowo-warsztatowe, w których poruszono tematykę marki lokalnej oraz roli w jej budowaniu jaworzańskich organizacji pozarządowych. Razem z uczestnikami forum przeprowadzono analizę potencjału gminy Jaworze, a także rozmawiano na temat możliwości przyszłej współpracy podmiotów ekonomii społecznej. Przedstawiciele Funduszu Inicjatyw Obywatelskich informowali o możliwości finansowania działalności podmiotów tzw. III sektora ze środków FIO. (UGJ)

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Od lat wspieramy nasze organizacje społeczne, pomagamy im wypełniać zadania statutowe. Wychodzimy bowiem z prostej zasady, że jako samorządowa administracja nie bylibyśmy w stanie zdziałać tak wiele, jak z udziałem setek członków stowarzyszeń funkcjonujących na terenie naszej gminy. My finansujemy potrzebne im do działalności materiały, natomiast członkowie stowarzyszeń dzięki temu przeznaczają swój czas i pracę na rzecz całej naszej społeczności. To niemałe wydatki, bo na poziomie 1,5 proc. całego naszego budżetu, ale powstaje dzięki temu coś wartościowego, czego bez pasji i zaangażowania uczestników tych działań po prostu w Jaworzu by nie było.

Dla mnie wielką wartością, jaką z tej aktywności płynie dla całej naszej społeczności, jest silna integracja lokalnego środowiska. Przy wielu rodzaju okazjach spotykają się ze sobą różni ludzie i wspólnie działają, poznając się wzajemnie, wymieniając doświadczeniami, często zawiązując przyjaźnie. Nasze Jaworze tylko na tym zyskuje.