Od 6 września na terenie województwa śląskiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, określająca działania mające w sposób skuteczny doprowadzić do poprawy jakości powietrza w regionie.
Uchwała zakazuje spalania w domowych piecach paliw najgorszej jakości, w tym:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.
Ponadto uchwała określa obowiązek wymiany pieców węglowych na instalacje spełniającą co najmniej standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń, określonych w normie PN-EN 303-5:2012, sukcesywnie w ciągu 10 lat, a więc do 2027 roku.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż o dofinansowanie w zakresie wymiany starego źródła ciepła na instalację spełniającą wymagania nowej normy, można zwracać się do Urzędu Miasta lub Gminy lub do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19 (e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl, tel. 32 60 32 200). WFOŚiGW jest organem właściwym do składania wniosków o dofinansowanie prac i działań proekologicznych.

(R)