Powstanie 124 km sieci kanalizacji sanitarnej, to tylko jeden z licznych efektów zakończenia projektu regulacji gospodarki wodno-ściekowej, jaki w ostatnich kilku latach realizowano na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Kanalizacja, ale też przepompownie ścieków i zmodernizowana sieć wodociągowa pozwolą na przyłączenie do sieci znacznej liczby gospodarstw domowych.
Projekt ?Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice?, współfinansowany z funduszy europejskich, objął inwestycje w centrum miasta Czechowice-Dziedzice, jego południowej dzielnicy, jak również część sołectw Zabrzeg i Ligota. W efekcie zbudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 124 km wraz z 32 przepompowniami ścieków, a przy okazji została zmodernizowana blisko 7-kilometrową sieć wodociągową na terenie wspomnianych sołectw. Istotną częścią projektu była także rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w północno-zachodniej części miasta. Dzięki temu powstał nowoczesny obiekt, wykorzystujący wysokozaawansowane technologie zintegrowanego usuwania związków biogennych, w którym proces technologiczny został w pełni zautomatyzowany.
Ukończenie projektu pozwoliło na realizację kilku ważnych celów ekologicznych. W znacznym stopniu zwiększyła się przepustowość oraz oczyszczanie ścieków, zadbano o ochronę zasobów wody pitnej, znajdującej się w Zbiorniku Goczałkowickim, a także poprawę stanu czystości rzek oraz gleby. Znacznie obniżono straty wody, nie do przecenienia jest też podniesienie jakości ochrony środowiska oraz dbałości o ludzkie zdrowie. Oprócz tego ważnym elementem realizacji programu będzie podniesienie komfortu codziennego życia tych mieszkańców, którzy zostaną podłączeni do sieci. Wszyscy mieszkańcy już odczuli to, że przy okazji budowy sieci kanalizacyjnej wyremontowano całe odcinki czechowickich ulic. Co również ważne gminna, gospodarka wodno-ściekowa została dostosowana do wszelkich wymogów unijnych. Na realizację tego projektu, wartego ponad 188 mln zł, gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała blisko 70 proc. dofinansowania z unijnych środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Co istotne, w 2013 i 2014 r. czechowickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej podpisało umowę na realizację innego programu, który znacząco uzupełni zakończony już projekt. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostanie wybudowanych ok. 1,9 tys. przyłączy kanalizacyjnych, co pozwoli szacować, że kolejne ok. 10 tys. mieszkańców Czechowic-Dziedzic uzyska dostęp do sieci. Mieszkańcy gminy już teraz mogą występować do Urzędu Miejskiego z wnioskami o dofinansowanie kosztów budowy przyłączy. Mogą liczyć na pokrycie 45 proc. kosztów kwalifikowanych zadania brutto, jednak nie więcej niż 1,5 tys. zł. (MAN)

 
Marian Blachut GLO intMarian Błachut,
burmistrz Czechowic-Dziedzic:
Wybudowanie kanalizacji sanitarnej jest przełomowym momentem w dziejach Czechowic-Dziedzic. Bez uregulowania gospodarki ściekowej na terenie gminy nie mielibyśmy szansy na dalszy rozwój, podłączenia do kolektora sanitarnego wymagają przecież nowe inwestycje. Konieczność uregulowania gospodarki ściekowej nakładają na nas również wymogi unijne.
Budowa sieci kolektorów, którymi nieczystości będą trafiały do oczyszczalni ścieków, oznacza również znaczną poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy. Wszyscy chcemy przecież żyć w czystym i bezpiecznym środowisku, w otoczeniu, w którym potokami i przydrożnymi rowami nie będą płynąć nieczystości. Dlatego ubolewamy, że wielkim przedsięwzięciem, jakim jest budowa sieci kanalizacyjnej, nie udało nam się objąć całego obszaru gminy, a tylko tak zwaną aglomerację, czyli tereny najsilniej zurbanizowane i najgęściej zaludnione.
Wynika to jednak z unijnych przepisów, ograniczających dofinansowanie do kanalizacji jedynie na obszarach, w których budowa kolektora sanitarnego daje najwyższą liczbę podłączonych mieszkańców, a zatem i największy efekt ekologiczny. Należy pamiętać, że im więcej będzie podłączonych gospodarstw domowych, tym niższe będą koszty odbioru ścieków. Zachęcam więc wszystkich do sukcesywnego podłączania się do powstającej sieci kolektorów.