„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”, a więc największe przedsięwzięcie inwestycyjne w regionie, po blisko czterech latach wkracza już w końcową fazę.

Prace w tym czasie trwały w zasadzie nieprzerwanie. Łagodne zimy oraz suche okresy wiosenne i jesienne stanowiły dogodne warunki atmosferyczne, pozwalające na rekordowe tempo prac. Oszczędności powstałe po przetargach oraz znaczne wyprzedzenia robót w stosunku do harmonogramu dały czas i środki do dwukrotnego powiększenia projektu o dodatkowe zadania, a mimo to niezagrożony jest ani termin jego realizacji, ani też efekt ekologiczny.

O skali zaawansowania projektu świadczą wymownie już same liczby. Etapy I i III zostały w całości zakończone, obejmując 43,8 km wykonanych kanałów głównych i bocznych wraz z sięgaczami. Finiszujący aktualnie etap II oraz zadania dodatkowe osiągnęły w kwietniu poziom 97,5 procent, wybudowano bowiem 39,5 km z blisko 40 km sieci kanalizacyjnej. Łącznie daje to aż 83,3 km nowej sieci, co pozwala na skanalizowanie obszaru całej gminy w przeszło 96 proc.

W ramach zadań dodatkowych kanalizację wybudowano już w ciągu ul. Krętej w Bystrej oraz ul. Malinowej, Kolejowej i Pszennej w Wilkowicach. Obecnie końcowe prace prowadzone są w ul. Jesionowej w Wilkowicach i ul. Karpackiej w Bystrej.

Projekt przebiega również zgodnie z przyjętymi założeniami w zakresie podłączeń mieszkańców do sieci zbiorczej. To o tyle ważne, iż tylko w taki sposób uzyskany zostanie tzw. efekt ekologiczny inwestycji, której całkowity koszt przekroczy 83 mln zł. Z 1695 budynków, objętych projektem i zadaniami dodatkowymi, podłączono dotąd ok. 1150, co równoznaczne jest z wykonaniem rzędu blisko 70 proc.

Nie można jednak w tym kontekście pominąć faktu, że część właścicieli posesji, którzy mniej więcej od roku mogą bez przeszkód realizować podłączenia swoich budynków i taką też informację otrzymali, dotychczas tego nie uczynili. Urząd Gminy konsekwentnie wszczyna w takiej sytuacji postępowania administracyjne i nakazuje podłączenie budynków do kanalizacji.

Dobrą wiadomością jest, trwający od marca, bezusterkowy rozruch technologiczny tłoczni ścieków wybudowanej przy ul. Chabrowej w Wilkowicach. Przypomnieć warto, że tłocznia zamontowana jest w zbiorniku o średnicy 2,5 m i głębokości ok. 8 m. Dla bezpieczeństwa zabudowano przy tłoczni dwa zbiorniki rezerwowe na ścieki o łącznej pojemności 56 metrów sześciennych, co w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii umożliwi zgromadzenie i przetrzymanie ścieków przez okres 48 godzin. W tym czasie wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do usunięcia usterki. Praca tłoczni ścieków kontrolowana jest 24 godziny na dobę za pomocą elektronicznego monitoringu we wszystkich jej parametrach przez Aqua S.A.

Trwające od ponad miesiąca testy tłoczni, przeprowadzane są „na ściekach” pochodzących z budynków, zamieszkiwanych łącznie przez przeszło sto osób.

W tym czasie nie odnotowano żadnej awarii systemu. Rozruch technologiczny prowadzony będzie do czasu zakończenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół tłoczni. Będą one realizowane już po świętach. Po wykonaniu oświetlenia, utwardzeniu terenu i szeregu innych prac w tym rejonie możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tłoczni ścieków PS-02 „Łubinowa” wraz z kanalizacją sanitarną w rejonie zlewni F2, a to umożliwi podłączanie budynków do kanalizacji mieszkańcom ulic: Równa, Fiołków, Tulipanów, Ziołowa, Frezji, Łubinowa, Żwirowa, Piaskowa, Modra, Skośna, Bratków.

Równolegle trwają prace w rejonie tłoczni ścieków PS-01 „Huciska”, zarówno w zakresie kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej (wylotu brzegowego deszczówki). Po zakończeniu robót związanych z budową rurociągu tłocznego, w tym przekroczenia potoku Zimnik, rozpoczną się próby technologiczne tłoczni, a po ich sfinalizowaniu i zgłoszeniu zakończenia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego możliwe będzie podłączanie do kanalizacji budynków z rejonu Hucisk.

Dzięki projektowi – co dla mieszkańców ma szczególną wartość – wydatnie poprawił się już stan wielu dróg w gminnych sołectwach, gdzie pojawiły się nowe nawierzchnie asfaltowe. To w następstwie wykonywanych odtworzeń w miejscach, w których wcześniej prowadzone były prace związane z budową kanalizacji. W każdym przypadku najpierw przebudowano podbudowę drogi, a następnie nakładano warstwę wiążącej masy asfaltowo-betonowej. Finalnie, po wyregulowaniu włazów studzienek kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych, układana była warstwa ścieralna asfaltu na poszczególnych odcinkach. Każda z tych warstw asfaltu ma grubość 4 cm.

Marcin Nikiel

 

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Ogromny projekt, który docelowo przyczyni się do znacznej poprawy komfortu i jakości życia naszych mieszkańców, a jednocześnie stanowi kolejny ważny krok w rozwoju gminy Wilkowice, już finiszuje. Cieszymy się z tego, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że podejmując przed laty decyzję o rozpoczęciu takiej inwestycji, a dalej wkładając w nią mnóstwo ludzkiego wysiłku i własnych środków budżetowych, postąpiliśmy jak najbardziej właściwie.

Słyszymy, że Komisja Europejska wniosła sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach. Może się okazać, że w nieodległej przyszłości konsekwencje z tego tytułu dotkną również samorządy. My tym dziś martwić się już nie musimy, bo właśnie dzięki tej inwestycji z konkretnym i wymiernym efektem ekologicznym wykonaliśmy obowiązki płynące z dyrektywy ściekowej.

 

***

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 83,3 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 96 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – grudzień 2022 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

***

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.

 

Zdjęcia: Mat. UG Wilkowice. Dwie funkcjonalne tłocznie ścieków zamontowane zostały w Wilkowicach. Ta przy ul. Chabrowej jest już w trakcie rozruchu technologicznego, który przebiega bez zakłóceń.

Na terenie gminy Wilkowice realizowane są już ostatnie prace związane z projektem budowy kanalizacji.