Przepływająca przez Bystrą w gminie Wilkowice rzeka Białka zostanie lepiej wyeksponowana dla spacerowiczów i miłośników przyrody. Przy okazji powstanie Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej.

Na projekt „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” Gmina Wilkowice pozyskała 3,8 mln zł dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota ta stanowi 85 proc. kosztów całego zadania. Projekt ma za zadanie wzmocnienie ochrony różnorodności biologicznej wykorzystującej walory przyrodnicze w strefie nadbrzeżnej Białki, jak również stworzenie infrastruktury edukacyjnej związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego w zgodzie z przyrodą.

To dobra wiadomość dla wszystkich miłośników spacerów wzdłuż Białki w tym rejonie. A stanowią oni dość liczną grupę, bowiem trasa zaczyna się jeszcze w Bielsku, w rejonie kościoła św. Barbary, ale wielu pieszych zaczyna ją już na brzegach rzeki w sąsiedztwie centrum Gemini. Rejon jest raczej dziki i zaniedbany, toteż niewielka ingerencja zagospodarowująca ten teren w sposób przyjazny dla przyrody zdecydowanie uatrakcyjni spacery.
 

Wśród zadań projektu przewidziano m.in. rozbiórkę, przeniesienie i odbudowę miejscowego zabytkowego budynku jednorodzinnego i odtworzenie go wraz z adaptacją na Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej. Zostanie także wyznaczona i zmodernizowana piesza trasa edukacyjno-dydaktyczna, powstanie odpowiednie oznakowanie, a nawierzchnia mineralna wzdłuż brzegów przejdzie remont, powstanie również kładka dla pieszych na Białce. Wśród działań przyrodniczych związanych z wykonaniem projektu warto wymienić wykonanie i montaż tablic edukacyjnych na trasie dydaktyczno-przyrodniczej, usunięcie dzikich wysypisk śmieci z ekosystemów łęgowych, eliminację inwazyjnych roślin obcego pochodzenia z płatów roślinności nadrzecznej, montaż budek lęgowych dla pluszcza, stworzenie kompozycji roślin rodzimych oraz zgodne z naturą uporządkowanie terenu.

Tuż przed świętami wójt gminy Wilkowice Janusz Zemanek podpisał umowę na realizację części projektu. Za kwotę 1,17 mln zł firma, która wygrała przetarg, w najbliższym czasie zbuduje specjalny plac edukacyjny przez zabawę wraz z sezonowym centrum do edukacji ekologicznej, dokona zagospodarowania terenu wokół Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z małą infrastrukturą edukacji ekologicznej, a także zbuduje trasy edukacyjno-dydaktyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (Łu)