Gmina Wilamowice rozpoczęła realizację kilku kluczowych inwestycji drogowych.

Do końca czerwca planowane jest zakończenie prac związanych z dokończeniem przebudowy drogi gminnej, Alei Młyńskiej w Dankowicach. W ramach zadania powstanie brakujący łącznik z sąsiednią gminą Bestwina. Na odcinku pomiędzy stawami zastosowano warstwę stabilizacyjną z geokraty wypełnionej kruszywem oraz podbudowę bitumiczną pod warstwami z asfaltu. Ma to na celu zwiększenie wytrzymałości w terenie zalewowym. Na zadanie o wartości 2,5 mln zł pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1,33 mln zł.

Kolejne inwestycje przewidziane do realizacji to modernizacja czterech dróg gminnych, ul. Cmentarnej w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach oraz ul. Dolinowej w Pisarzowicach. Wartość zadania to 6,35 mln zł, na które pozyskano dofinansowanie w wysokości 5,9 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Modernizacja ul. Cmentarnej przewiduje remont drogi w zakresie wymiany nawierzchni na odcinku ok. 530 m i szerokości ok. 3 m, odtworzenie poboczy oraz zatoki postojowej. Przewidziano także utwardzenie istniejących zjazdów kostką brukową betonową lub nawierzchnią asfaltową, przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji oraz zjazdu publicznego na parking przy remizie. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z mieszanki bitumicznej. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym oraz ciśnieniowym wraz z przepompownią oraz separatorem. Ogółem długość sieci z kanałami grawitacyjnym i tłocznym liczyć będzie ok. 580 m.

Z kolei w ramach modernizacji ul. Wojska Polskiego i Partyzantów przewidziano położenie nowych nawierzchni na obu drogach gminnych oraz przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi o nawierzchni bitumicznej. Na całym odcinku drogi będą jednokierunkowe o szerokości 3 m. Jezdnia zostanie obustronnie obramowana poboczami gruntowymi umocnionymi o szerokości 0,75 m. Zakres prac obejmuje również przebudowę zjazdów do posesji. Odwodnienie drogi będzie powierzchniowe poprzez kanalizację deszczową.

Zadanie polegające na przebudowie ul. Dolinowej obejmuje prace na odcinku ok. 950 m. Modernizacja przewiduje dostosowanie drogi do stałej szerokości 3 m, wykonanie trzech mijanek o szerokości 4,5 m, pobocza umocnione destruktem bitumicznym oraz odwodnienie powierzchniowe. W tym wypadku wartość zadania wynosi 6,35 mln zł.

Gmina Wilamowice oprócz zadań już realizowanych planuje rozpocząć kolejne inwestycje poprawiające stan infrastruktury drogowej. W kwietniu wykonany zostanie kompleksowy remont ul. Sportowej w Pisarzowicach przy nowym przedszkolu. Zmodernizowana zostanie ul. Polna w Pisarzowicach oraz ulice Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, łącznie 4,1 km dróg. Na to zadanie pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 4,65 mln zł, co stanowi 63,63 proc. całej wartości. (R)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

To kolejny rok, w którym będziemy modernizować kolejne odcinki naszych gminnych dróg, poprawiać ich stan techniczny, standard i czynić je bardziej bezpiecznymi. Cieszę się, że mimo trudnych czasów, udało się zagospodarować na to niezbędne fundusze – niemałe, tym bardziej, że cały czas borykamy się z wysoką inflacją. Dobrze się więc stało, że na nasze plany udaje się stale pozyskiwać środki z programów zewnętrznych, zarówno rządowych, jak i unijnych. Dzięki temu tempo przebudowy dróg nie maleje.

 

Zdjęcia: Mat. UG Wilamowice